Check the new ITC website by Hans Kennis as of november 2020 (English language): itc-experiments.nl

  

Voorwoorden Hans Kennis en Leon Stam    

Experimenten op het gebied van het

Electronic Voice Phenomenon

contact met een andere dimensie....

door Hans F.Kennis

(met talrijke te beluisteren voorbeelden van EVP-stemmen, opgenomen met de nieuwe DNG-techniek).

Voorwoord van Hans Kennis

Op deze website vindt u de resultaten van mijn meer dan 35 jaar durende semi-wetenschappelijke onderzoek naar het "Electronic Voice Phenomenon" (EVP), het electronische of digitale stemmenfenomeen.
Dit belangrijke parapsychologische verschijnsel betreft natuurkundig onverklaarbare stemmen, die via bandrecorder en computer analoog of digitaal met een microfoon kunnen worden opgenomen, maar tijdens de opname zelf niet te horen zijn. De EVP-stemmen die ik bij mijn onderzoek registreer worden dus uitsluitend indirekt via electronische interventie na beluistering van de microfoonopnames gesignaleerd.

Deze menselijk aandoende stemmen vertonen een duidelijk responsief, communicatief en intelligent karakter, reageren op de experimentator en de opname-omstandigheden en kunnen verifieerbare mededelingen doen die de experimentator op het moment van opname volstrekt onbekend zijn.
Sinds dit parapsychologische fenomeen in 1959 werd geconstateerd door Friedrich JŁrgenson bij opnames met de allereerste bandrecorders en het in 1964/1970 officieel wetenschappelijk werd bewezen, kan EVP vooralsnog op geen enkele wijze worden verklaard met onze huidige natuurkundige wetten en is derhalve paranormaal van oorsprong.Dit paranormale stemmenfenomeen dat nu al een halve eeuw bekend is, wordt inmiddels over de gehele wereld door duizenden EVP-onderzoekers waargenomen en is vanaf 1964 meerdere keren onder strenge testcondities bewezen door de gerenommeerde Duitse parapsycholoog prof.Hans Bender en de bekende kwantumfysicus dr. Burkhard Heim.

Aangezien de claims van dit opmerkelijke paranormale verschijnsel nogal verstrekkend zijn voor onze inzichten en kennis van het ons omringende universum, is het onbegrijpelijk dat vrijwel alle wetenschappen in 50 jaar tijd "doof" zijn gebleven voor deze wellicht belangrijkste ontdekking der 20e eeuw.
Temeer opmerkelijk omdat dit verschijnsel door vrijwel iedereen onder de juiste condities kan worden opgenomen en daarmee voldoet aan de wetenschappelijke eisen van empirische herhaalbaarheid.
Maar desondanks werd en wordt EVP door de wetenschap geheel genegeerd en in de doofpot gestopt. Een mogelijke verklaring daarvoor kan zijn dat men blijkbaar bij dit fenomeen stuit op een diepgeworteld taboe in de wetenschap, een soort "inconvenient truth"...Zelf kwam ik voor het eerst met dit merkwaardige paranormale verschijnsel in contact in 1973. Ik studeerde destijds aan de U.V.A en de R.U. te Utrecht psychologie en parapsychologie bij de bekende Nederlandse parapsycholoog prof.W.Tenhaeff. Na enkele aanvankelijk onsuccesvolle experimenten kon ik al spoedig daarna deze EVP-stemmen in toenemende mate registreren op de tapes van mijn bandrecorders.

Opvallend en intrigerend daarbij was dat de opgenomen stemmen zich al meteen tot mij persoonlijk wendden, m'n naam noemden en blijkbaar enthousiast waren over dit "contact", dat zij een "telefoonverbinding" met de aarde noemden. Het waren menselijk aandoende stemmen en ik kon duidelijk mannen-, vrouwen- en kinderstemmen onderscheiden.

Aanvankelijk heb ik uitgebreid (psycho)analytisch getest of deze stemmen niet op een of andere wijze uit mijn eigen onderbewustzijn konden komen qua projectie, inbeelding of pareidolisch wenshoren. Ik heb daar echter nooit een enkele aanwijzing voor kunnen ontdekken. De stemmen hadden een duidelijk objectief registreerbaar en verstaanbaar karakter en gaven bovendien uiterst onvoorspelbare en onverwachte mededelingen, die een absoluut "ik-vreemd" karakter vertoonden. Er was tijdens de vele jaren van mijn onderzoek nooit sprake van introspectieve herkenning van deze EVP-stemmen.

De ondeskundige kritiek van sceptici dat het zou gaan om inbeelding of wenshoren van vage geluidsfragmenten kon ik al vrij snel tijdens mijn onderzoek als absoluut ontoereikend afwijzen. Een bepaald percentage van de EVP-stemmen is namelijk heel goed voor iedereen verstaanbaar en vertoont duidelijke, logische en consistente antwoorden op gestelde vragen.

Onterechte auditieve patroonherkenning of pareidolie zijn bij EVP beslist niet van toepassing wanneer hele series achter elkaar gemaakte opnames van goed verstaanbare en responsieve EVP-mededelingen voorkomen.
Het is wel zo dat niet alle stemmen even goed verstaanbaar zijn en soms enigszins lijken op "taalkundige probeersels". Daarin schuilt inderdaad het gevaar dat dergelijke slecht verstaanbare stemmen tot verkeerde auditieve patroonherkenning of wenshoren kunnen leiden.
Bij mijn onderzoek heb ik me echter altijd uitsluitend georiŽnteerd op voor vrijwel iedereen met een goed gehoor verstaanbare teksten.
De stemmen geven overigens zelf aan dat het proces van transformeren van hun eigen gedachten naar voor ons verstaanbare woorden heel moeilijk is.

Tijdens mijn meer dan 35 jaar durende EVP-onderzoek schakelde ik geleidelijk over van bandrecorderopnames naar digitale computeropnames met dezelfde resultaten, maar met betere afluister- en filtermogelijkheden.
In 1975 vertaalde ik de twee boeken van dr.Konstantin Raudive, een der eerste belangrijke EVP-pioniers, in het Nederlands en voegde daar mijn eigen EVP-onderzoek aan toe. Verder publiceerde ik diverse parapsychologische artikelen over dit verschijnsel.

Sinds 2005 heb ik mijn EVP-onderzoek aanmerkelijk kunnen verbeteren door toepassing van een nieuwe door mij ontwikkelde opnamemethode: de Digital Noise Generating (DNG), gebaseerd op stochastische resonantie.
In het kort houdt deze digitale microfoonopname-methode in dat door willekeurige ruisresonantie in de vorm van schuifgeluiden, na versterking en noise reduction, deze met de achtergrondsruis resonerende geluidsignalen in amplitude stijgen en tijdens dit proces getransformeerd worden in verstaanbare stemmen.

Oudere EVP-opnamemethodes met microfoon, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van gegeneerde noisesignalen, hebben het nadeel dat maar spaarzaam stemmen kunnen worden opgenomen, meestal slechts een paar woordjes. Bij de DNG-methode kan men achter elkaar lange EVP-zinnen opnemen en dus langere communicaties met veel meer inhoud en informatie registreren.
Door het gebruik van deze methode kon ik na vele jaren van onderzoek mijn theorie bevestigen dat er via EVP/DNG blijkbaar een evidente mogelijkheid bestaat om te communiceren met onzichtbare, maar desondanks hoorbare en verstaanbare intelligenties.Dat menselijke zintuigen in vergelijking tot andere diersoorten beperkt zijn en slechts een klein deel van het hoorbare en zichtbare spectrum kunnen aftasten is alom bekend. Via technische hulpmiddelen heeft de mens dit spectrumbereik steeds meer kunnen vergroten en daarmee geheel nieuwe werelden ontdekt. Zo werden in het verleden b.v. met electronenmicroscopen de ultrakleine wereld van bacterieŽn voor het eerst ontsloten en met telescopen de wereld van het heelal verkend.
Blijkbaar kan men nu met technische hulpmiddelen als bandrecorder en digitale computer de wereld van deze stemmen en onzichtbare entiteiten bestuderen.

Aangezien men onder de wetenschappelijk aantoonbare existentie van deze registreerbare stemmen niet meer uitkomt, is de volgende belangrijke hamvraag: waar komen ze vandaan?
De eerste mogelijkheid die prof. Bender in 1964 voorstelde was dat deze paranormale stemmen afkomstig zouden kunnen zijn uit ons eigen brein en dat onze gedachten "psychokinetisch" op de band of computer zouden kunnen worden geprojecteerd.
Na jarenlange ervaring met EVP en uitgebreid testen of mijn eigen gedachten hoorbaar konden worden geregistreerd, kwam ik en met mij vele andere EVP-onderzoekers tot de conclusie dat deze theorie de lading absoluut niet dekt.

Maar waar komen de stemmen dan wel vandaan? Zelf zeggen de EVP-stemmen zonder uitzondering, dat ze als bewustzijn na hun overlijden hier op aarde zijn blijven voortbestaan in een andere wereld, een andere dimensie die wij gewoonlijk het "hiernamaals" plegen te noemen.
Opvallend is dat in 50 jaar tijd vrijwel alle EVP-onderzoekers tot eenzelfde conclusie zijn gekomen, namelijk dat deze stemmen afkomstig zijn van "overledenen". Hoofdzakelijk omdat de stemmen (mannen-, vrouwen- en kinderstemmen) dit zelf aangeven, bevestigen en daar ook sterke identiteitsbewijzen voor aandragen. De stemmen geven zelf niet aan dat ze uit het eigen onderbewustzijn van de experimentator afkomstig zijn.Ondanks het feit dat EVP reeds sinds 1964 wetenschappelijk werd aangetoond en bewezen, is er verder opmerkelijk weinig interesse getoond vanuit de wetenschappelijke wereld. Weliswaar kan men onder de evidente existentie van deze paranormale stemmen niet meer uitkomen, maar desondanks is opmerkelijk dat wetenschappers dit verschijnsel op grote schaal liever willen negeren dan onderzoeken. Een vreemde onwetenschappelijke attitude, die nader geanalyseerd zou moeten worden...

Men kan zich afvragen wat aan die attitude ten grondslag ligt. Is hier sprake van een diepliggend taboe op basis van religieuze achtergronden, angst voor het onbekende? Dat laatste wellicht gevoed door horrorfilms, die niets te maken hebben met EVP-onderzoek?
Opmerkelijk is dat de wetenschap wel belangstelling toont voor het z.g. SETI-project (Search for Extra-Terrestrial Intelligence), dat net als het EVP-project ook ca 50 jaar bestaat en waar miljoenen dollars in gestoken zijn.
Met grote schotels wordt het heelal afgetast, op zoek naar eventuele radiosignalen van buitenaards leven. Slechts ťťn keer, in 1977, werd daarmee een onverklaard signaal opgevangen (het z.g. "Wow-signaal"). Daarna nooit meer...

Wanneer men bedenkt dat in diezelfde periode honderdduizenden EVP-signalen uit een andere dimensie zijn opgevangen, waar de wetenschap geen enkele belangstelling voor toont, dan moet men erkennen dat dit vreemd is.
Blijkbaar gelooft men liever in aliens, dan serieus de uiterst belangrijke vraag te willen onderzoeken waar ons bewustzijn vandaan komt en waar het weer naar terugkeert na ons korte bestaan op aarde.

Bovendien veroorzaakt deze negatieve en ondeskundige houding tegenover parapsychologisch onderzoek in het algemeen en EVP-onderzoek in het bijzonder, dat geen enkel wetenschappelijk instituut zich hier de vingers aan wil branden en dat slechts een klein aantal wetenschappers en een groot aantal amateurs op persoonlijke titel hiermee bezig zijn.

Dit totale negeren van EVP-onderzoek is enigszins te vergelijken met de weerstand die er bestaat tegenover kwantumfysisch onderzoek.
Het was de eminente grondlegger der kwantumfysica, de Nobelprijswinnaar prof. Max Planck, die deze weerstand goed wist te omschrijven:"Nieuwe wetenschappelijke waarheden triomferen niet door tegenstanders daarvan het licht te laten zien, maar eerder omdat deze sceptici op den duur uitsterven en een nieuwe generatie ermee opgroeit, die ze als heel normaal accepteert".

Het is mijn eigen standpunt dat je als wetenschapper de feiten onder ogen moet zien en niet moet proberen deze feiten te verdoezelen omdat ze niet overeenkomen met vooropgezette vooroordelen of niet zouden passen in onze nog beperkte natuurwetten.
Het was een andere Nobelprijswinnaar, de fysicus prof. W.Crookes, die over zijn parapsychologisch onderzoek zei: "Ik beweer niet dat het mogelijk is, ik zeg alleen dat het echt gebeurde!"

Na bijna 40 jaar EVP-onderzoek huldig ik dezelfde mening als deze professor. Ik heb het EVP-verschijnsel geconstateerd, tot op de bodem onderzocht en het vervolgens voor evident en waar bevonden. Na uiterst kritische analyse is mijn voorlopige conclusie dat hiermee een communicatie tot stand kan worden gebracht met een andere onzichtbare dimensie en laat de wetenschap daar nu maar een theoretisch kwantumfysisch model of nieuwe natuurwet voor bedenken die dit verschijnsel kan verklaren. Een veel omvattender natuurwet die meer up-to-date is dan de beperkte en gedateerde natuurwetten van Newton uit 1687 of de wetten van Einstein uit 1905.

In een aantal hoofdstukken wil ik op deze website proberen het "bewijs" van een voortbestaan na dit aardse leven aannemelijk te maken. Zo bespreek ik in
hoofdstuk 5:  Identiteitsbewijzen een aantal opnames, waarbij overleden personen opmerkelijke en verifieerbare details vermelden, die mij als experimentator volstrekt onbekend waren. Zoals onder anderen het in 2010 verdronken jongetje Olivier, die zijn moeder bewijskrachtige informatie geeft over zijn nieuwe leven in die andere dimensie en tevens interessante informatie verschaft over het verschijnsel reincarnatie (zie ook hoofdstuk 8: Reincarnatie). Tevens vermeld ik het onderzoek van personen die op mijn aanwijzingen zelf thuis zijn gaan experimenteren met mijn DNG-methode. Ook zij kregen vrijwel direkt goed verstaanbare resultaten.

Ook ga ik in een aantal hoofdstukken nader in op de mededelingen die de EVP-stemmen doen betreffende de wereld waarin zij leven, de diverse sferen en komen interessante filosofische aspekten als reincarnatie en precognitie ter sprake. Tevens de geschiedenis van het spiritisme en het in het verleden reeds verrichte hiernamaalsonderzoek.

Interessant is dat ik meerdere malen kon constateren dat EVP-stemmen soms verifieerbare informatie over de toekomst blijken te hebben en daarmee het verschijnsel precognitie (voorkennis of helderziendheid in de toekomst) zouden kunnen bewijzen. Dit kan weer aanwijzingen geven betreffende het intrigerende vraagstuk: ligt de toekomst vast? (
hoofdstuk 6:  Filosofie achter EVP).

Het was de fysicus prof. Ernst Senkowski die in 1989 de term ITC (Instrumentele Trans Communicatie) voorstelde voor het parapsychologische deelgebied van auditieve en visuele paranormale verschijnselen via technische apparatuur. In
hoofdstuk 9A: Instrumentele Transcommunicatie ga ik uitgebreid in op dit parapsychologische onderzoek.

In
hoofdstuk 9B: EVP en ITC Identiteitsbewijzen bespreek ik mijn eigen observaties van z.g. "Trans Images", die Leon Stam kon opnemen gedurende zijn jarenlange ITC-experimenten. Daarbij werd een parapsychologisch zeer interessante link gelegd tussen gelijktijdige EVP-mededelingen en Trans Images bij zijn "waterschaal-experimenten".

Het lijkt erop dat deze zichtbare en digitaal registreerbare paranormale verschijnselen hetzelfde (kwantumfysische) basisprincipe vertonen als mijn DNG-methode, namelijk z.g. stochastische resonantie van elementaire deeltjes, waarbij zowel hoorbare als zichtbare paranormale verschijnselen te registreren zijn in de golfbewegingen van deze deeltjes.

Hans Kennis, januari 2011
 Voorwoord van Leon Stam

EVP: Het bewijs wordt steeds concreter!

- EVP biedt bewijzen voor een hiernamaals -

EVP staat voor Electronic Voice Phenomenon, het elektronische stemmenfenomeen. Onverklaarbare stemmen, geregistreerd op  oa geluidsbanden en computers die vaak vertellen dat zij overleden mensen zijn die zich inmiddels elders, in een hiernamaals, bevinden...

Toen Konstantin Raudive in 1971 kwam met zijn boek "Breakthrough", kon hij zich waarschijnlijk niet voorstellen dat een kleine veertig jaar later het paranormale stemmenfenomeen nog steeds niet door de gevestigde wetenschap zou zijn omarmd als iets wat het meer dan waard is om onderzocht te worden. Zo overweldigend waren de eerste resultaten en we leken inderdaad op een doorbraak af te stevenen op zowel wetenschappelijk als levensbeschouwelijk gebied. Lees erover in de beschrijving van de geschiedenis van EVP.

Tot op de dag van vandaag speelt het stemmenonderzoek zich echter meestal af bij
toegewijde onderzoekers en geeft de wetenschap nog steeds niet thuis bij verzoeken hun onderzoeksresultaten onder de loep te nemen. Gelukkig neemt de belangstelling voor "grenswetenschappen" de laatste jaren toe doordat nieuw verworven inzichten, bijvoorbeeld in de kwantummechanica, zaken als EVP in een ander daglicht plaatsen en, hoewel nog steeds onverklaarbaar, er voor zorgt dat we er minder vreemd tegen aan kijken. We gaan steeds meer zaken voor mogelijk houden.

Eťn van de EVP- pioniers in Nederland, Hans Kennis, verricht al 35 jaar onderzoek  naar EVP en heeft al vele malen getracht het onderzoek te verplaatsen van eigen opnamestudio naar het wetenschappelijk laboratorium. Helaas, zonder resultaat: gerenommeerde wetenschappers willen hun vingers er kennelijk niet aan branden en geven tot nu toe niet thuis. Zelf probeert Hans zo veel mogelijk op een wetenschappelijk verantwoorde manier bewijzen te verzamelen: via herhaalbare experimenten, liefst onder gecontroleerde omstandigheden.

De resultaten van zijn zogenoemde Digital Noise Generating- methode zouden wel eens tot een echte doorbraak kunnen gaan leiden. Met deze nogal bijzondere techniek is het wachten op spaarzame, korte stemmen verleden tijd en is sprake van een echte dialoog met andere dimensies, waarbij verbazingwekkend lange communicaties mogelijk zijn. De beschrijving van deze techniek vindt u hier.

Op deze manier kan bijvoorbeeld worden geprobeerd achter de identiteit van de "sprekers" te komen. Is er werkelijk sprake van een overgegane ziel die met ons probeert te communiceren vanuit een hiernamaals?  Experimenten tot dusverre hebben een grote hoeveelheid informatie blootgelegd waarvan een deel kon worden geverifieerd. Het lijkt er vaak sterk op dat er inderdaad sprake is van een voortleven van de ziel na de dood. Lees erover bij: Identiteitsbewijzen

Deze website geeft een goed overzicht van het werk van Hans Kennis tot nu toe en zal u ongetwijfeld op de hoogte houden van de nieuwste ontdekkingen. Daarnaast beschrijft de site het Electronic Voice Phenomenon uitgebreid in al zijn facetten en eraan gerelateerde onderwerpen zoals reÔncarnatie en xenoglossie .
Alles vanuit een zo objectief mogelijk perspectief, onderbouwd met argumenten. Ook brengt hij een aantal
fraude-gevallen ter sprake die het serieuze EVP- onderzoek helaas in het verleden hebben belemmerd.

De auteur spoort de lezer ook aan zelf ervaring op te doen met dit fenomeen. Want - en ik spreek uit
eigen ervaring- je gelooft het toch pas als je het zelf hebt kunnen ondervinden. Blijf openstaan voor alle mogelijke verklaringen en kom uiteindelijk tot je eigen conclusie.

Veel leesplezier bij deze boeiende EVP-ontdekkingstocht!

Leon Stam, juni 2008


 

 

Alle hoofdstukken op een rijtje:  

 
 1. Wat is EVP?

 2. Eerste contacten met de stemmen

 3. De techniek van EVP

 4. Wat de stemmen vertellen

 5. Identiteitsbewijzen

 6. Filosofie achter EVP

 7. Diverse sferen

 8. ReÔncarnatie

 9. a. Instrumentele Transcommunicatie
  b. EVP en ITC Identiteitsbewijzen

 10. EVP en de wetenschap

 11. Xenoglossie

 12. Gechiedenis Spiritisme

 13. a.Geschiedenis EVP 1875 - 1975
  b.Geschiedenis EVP 1975 -
  heden

 14. DNG Methode

  

 

© Hans Kennis