Hoofdstuk 8  ________________________________________________________________________


Reincarnatie-onderzoek en EVP

Vanuit mijn studie Parapsychologie ben ik altijd bijzonder geinteresseerd geweest in het fenomeen "reincarnatie". Hebben wij als mens meerdere levens gehad en zo ja: wie en wat zijn we allemaal geweest? Is er sprake van een soort evolutionistisch leerproces dat zich opbouwt door diverse opeenvolgende incarnaties? Het is vooral de Amerikaanse psychiater Prof. Ian Stevenson geweest die dit eeuwenoude "geloof" door zijn onderzoek enige wetenschappelijke status heeft gegeven. Zijn boek "Twenty cases suggestive of reincarnation" (1974) is een standaardwerk op dit gebied, waar men niet omheen kan. Hij onderzocht ca 3000 gevallen van kinderen, die beweerden een vorig leven te hebben gehad. Door diepteonderzoeken, vooral in India, maar ook in Sri Lanka, BraziliŽ, Alaska, etc., waarbij hij de claims van deze kinderen tot in de kleinste details controleerde, kwam hij tot de conclusie dat men op deze wijze reincarnatie kon bewijzen.

Het is gebleken dat kinderen die zich een eventueel "vorig leven" herinneren, meestal tussen hun tweede en vierde levensjaar uitvoerige details daarover kunnen vertellen. Daarna verdwijnen dergelijke bewuste of onderbewuste herinneringen geleidelijk tot ongeveer hun 7e levensjaar.

Kinderen kunnen in die fase dan informatie geven, die zij onmogelijk kunnen weten en die goed controleerbaar is in archieven, bevolkingsregisters, etc.
Opmerkelijk is de ontdekking van Stevenson, dat in bepaalde gevallen traumatische ervaringen uit het vorige leven niet alleen in de vorm van bijvoorbeeld niet te traceren angsten en fobieŽn, maar ook in de vorm van bepaalde geboorteafwijkingen  of "moedervlekken", zichtbaar kunnen "blijven" in het "volgende leven" (Stevenson:"Reincarnation and biology", 1997). Om een enkel voorbeeld te noemen: Stevenson onderzocht de claim van een Indiase jongen, Ravi Shankar, die geboren werd met een lange littekenachtige moedervlek op zijn hals. Toen hij begon te praten, vertelde hij zijn ouders, dat hij de zoon van een barbier was geweest en dat hij vermoord zou zijn door twee daders, Chaturi en Jawahar. Dit alles bleek tot in details te kloppen bij nader onderzoek; waar zijn moedervlek zat, was in dat vorige leven zijn keel doorgesneden...
 


Ook de volgende voorbeelden, die Stevenson tot in detail nauwkeurig onderzocht, zijn in dit verband interessant. Zo herinnerde een Indiase jongen zich een vorig leven van een man, Maha Ram, die was gedood door geweerschoten in z'n borst. Het autopsie-rapport van het bewuste slachtoffer vertoonde diverse kogelgaten in de borst (zie foto). Blijkbaar waren die kogelgaten in het volgende leven vervangen door "moedervlekken" op precies dezelfde plek.

Een ander geval dat Stevenson onderzocht betrof een Turkse jongen, die een geboortafwijking had aan zijn rechter gezichtshelft en oor (hemifacial microsomia). Het bleek dat hij in zijn vorig leven door een geweerschot aan de rechterkant van zijn gezicht was verminkt, waaraan hij 6 dagen na dit incident was overleden. Andere voorbeelden waren geboortafwijkingen bij een Indiase jongen, die met een hand zonder vingers geboren was (brachydactyly) en die in zijn vorige leven met diezelfde hand in een maaimachine terecht was gekomen. Ook een Birmees meisje dat geboren werd zonder onderbeen (unilateral hemimelia), herinnerde zich een vorig leven waarin zij met dat been onder een trein was gekomen (zie foto's en artikel Prof.Stevenson, Soc.for Scientific Exploration 1992: Birthmarks and Birth Defects Corresponding to Wounds on Deceased Persons).

Blijkbaar worden aangename of minder prettige ervaringen uit een vorig leven op een of andere manier opgeslagen in een soort extra-lange-termijngeheugen en"meegenomen" naar een volgend leven.

Dergelijke reincarnatie herinneringen of ervaringen beinvloeden wellicht onze psyche, ons karakter en onze talenten in meerdere of mindere mate. Dat zou kunnen betekenen dat aan het bekende psychologische vraagstuk:"nature or nurture?" (aangeboren of aangeleerd gedrag?) nog wellicht een derde variant kan worden toegevoegd: "past life experiences"...

In de vijftiger jaren van de vorige eeuw raakte het interessante psychologische fenomeen "hypotiseren" in zwang. Morey Bernstein, die in 1952 "regressie-hypnose" toepaste (het terugvoeren van de gehypnotiseerde naar herinneringen uit de kinderjaren), was de eerste hypnotiseur die bleef doorvragen naar het leven vůůr het geboortemoment.
 

Er kwamen bij de gehypnotiseerde persoon herinneringen boven van ene "Bridey Murphy", die in de 19e eeuw in Ierland zou hebben gewoond.

Deze regressie-hypnose bleek lange tijd in de psychologie goed te werken bij het verwerken en trauma's en fobieŽn, maar er kwamen ook af en toe bij de gehypnotiseerden verborgen en blijkbaar onderbewuste herinneringen aan een eventueel vorige leven naar boven drijven. De Australische psychotherapeut Peter Ramster deed hier uitgebreid onderzoek naar en bereikte opmerkelijke resultaten, evenals vele bewijskrachtige aanwijzingen voor het bestaan van reincarnatie (Ramster:"The Search for Lives Past" 1990).

Zo is in een documentaire over zijn onderzoek (onder gecontroleerde condities en met getuigen) te zien dat 4 Australische vrouwen, die absoluut nooit in Europa waren geweest, door hem meegenomen werden naar plekken in Duitsland, Frankrijk, Engeland en Ierland, waarvan zij beweerden (onder hypnose) dat ze daar ooit hadden geleefd en gewoond. Terplekke konden zij zeer opmerkelijke historische feiten vermelden, die alleen met behulp van plaatselijke archieven en historici konden worden bewezen.  

Zoals het hoogst interessante geval van de Australische vrouw Helen Pickering, die zich onder hypnose herinnerde dat zij in haar vorige leven een Schotse arts was geweest met de naam James Burns. Zij was nooit in Europa geweest en tijdens de hypnose-sessies vertelde ze met een duidelijk Schots accent dat haar studietijd in 1830 in Aberdeen was geweest aan het College of Medecine, waarvan ze onder hypnose een tekening maakte. In 1983 nam dr.Ramster haar mee naar Aberdeen in Schotland. Aldaar bleek zij in dit bewuste College-gebouw, waar ze in dit leven nooit was geweest, precies de weg te kennen.

De gemaakte tekening stemde volledig overeen met de situatie in 1830, terwijl er later veel aan het gebouw veranderd was en er zelfs een verdieping bovenop was gemaakt. Zij kende precies de loop van oude gangen en wenteltrappen, wist waar vroeger de slaapzalen en de bibliotheek waren geweest. Van tevoren had ze in AustraliŽ onder hypnose het gebouw tot in de kleinste details beschreven (in 1983 bestond er nog geen "Google" en ook geen literatuur over het bewuste gebouw).

Een Schotse archivaris, David Gordon, de enige die de geschiedenis van dit gebouw had bestudeerd, bevestigde volledig haar gedetailleerde beschrijvingen hoe het gebouw er in het begin der 19e eeuw had uitgezien. Oude plattegronden van het gebouw waren alleen aan hem bekend. Hij vroeg haar o.a. waar destijds de "ladies room" was geweest, waarop ze precies beschreef waar de "men's room" (!) vroeger te vinden was. Dit kon alleen op een oude plattegrond uit ca 1830 bevestigd worden...want daarna waren de oude toiletten afgebroken!


 


 

EVP en reÔncarnatie

Reeds in 1973 nam ik EVP-stemmen op, die onmiskenbaar te maken hadden met dit begrip reincarnatie en de wens om uit die dimensie terug te keren... Zo zijn er aan de andere kant blijkbaar entiteiten die "terug" naar de aarde willen, opnieuw willen leven.

Tijdens een van mijn eerste bandopnames riep een vrij luide en emotionele stem in echo's: "Wij willen leven!" In een latere opname wordt er gezegd: "ik wil terug naar aarde, daar is het heel goed bevallen!"

"Wij willen leven!"

"Ik wil terug naar aarde, daar is het heel goed bevallen!"

Als ik vraag naar de reden van hun wens om terug te keren, dan wordt er geantwoord:

"ik leer weer verder"

"doorgaan met alles begrijpen"

Deze gedachte van het "rad van wedergeboorte", teneinde telkens nieuwe levenservaringen op te doen, vindt men vooral terug in het Boeddhisme en Hindoeisme. Ook het begrip "karma" (oorzaak en gevolg van positieve of negatieve handelingen in iemands leven; dader en slachtoffer kunnen bij karma de rollen omdraaien).

Een vraag van mijn kant hierover werd beantwoord met: "Hans, ook boven is karma!" Blijkbaar is die causaliteit en de verantwoording voor negatieve handelingen dus ook in die volgende dimensie aanwezig. Een ander interessant antwoord is: "is al heel lang gekozen, wat verkeerd is in vorig leven!" Daarmee eigenlijk weer een bevestiging van de theorie dat alles al lang van tevoren vastligt (zie hoofdstuk 6: FILOSOFIE ACHTER EVP/ INTERVENTIE PARADOX)

"Hans, ook boven is karma!" (vraag:"bestaat karma?")

"is al heel lang gekozen, wat verkeerd is in vorig leven!"

 


Eigen reÔncarnatie-onderzoek

De afgelopen jaren heb ik ontdekt dat informatie over reincarnatie heel goed te verkrijgen is via EVP en vervolgens weer bewijskrachtig gecheckt kan worden in archieven, bibliotheken, op internet, etc. Over deze fascinerende (persoonlijke) zoektocht naar mijn eigen klaarblijkelijke vorige levens wil ik hier in het kort wat onderzoeksresultaten vermelden.

Het begon een aantal jaren geleden tijdens een bezoek aan een andere Nederlandse EVP-experimentator, Herman Baars. Vlak voor mijn aankomst had hij de stemmen gevraagd wie en wat ik in mijn vorige leven was geweest. Na zijn vraag was een vrij luide en duidelijke naam te horen, die hij zelf niet kende. Maar die naam deed bij mij wel direkt enkele "belletjes" rinkelen... Aanvankelijk dacht ik zoiets als "het zal wel!" Het ging namelijk om de naam van een 16e eeuwse astronoom.

Thuisgekomen zocht ik op internet die naam op en een paar dagen daarna kreeg ik van een goede vriend toevalligerwijze een dik boek van 1034 pagina's (!), met foto's, over deze persoon. Het eerste dat me opviel en waar ik direkt "kippenvel" van kreeg, was dat diens handtekening vrijwel exact de mijne was, met precies dezelfde "krullen", dezelfde grafologische kenmerken en bovendien dezelfde initialen en geboortenaam. Mijn eigen handtekening gebruik ik al vanaf ongeveer mijn 15e levensjaar en is nooit verder gewijzigd... Niet alleen dat, maar zijn gehele handschrift was trouwens vrijwel identiek aan mijn eigen handschrift!

Toen ik deze persoon verder bestudeerde, bleken een groot aantal zaken uit "zijn" leven vrijwel synchroon te lopen met zaken uit "mijn" eigen leven. Niet alleen verliep zijn jeugd ongeveer hetzelfde als mijn jeugd, maar ook gebeurtenissen, zoals een middeleeuwse voetreis die hij op 23-jarige leeftijd maakte in de bergen, had ik eveneens op 23-jarige leeftijd gemaakt (weliswaar met de auto, maar exact hetzelfde traject). De plaatsen waar hij ooit was geweest, had ik ook bezocht en bezorgden mij in het verleden altijd bepaalde "dťjŗ-vu"gevoelens.

Uit een autobiografie en verhalen over hem van tijdgenoten, kon ik afleiden dat deze man ook vrijwel hetzelfde karakter en dezelfde interesses had gehad. Hij was notabene via zijn moeder in contact gekomen met "stemmen" van overledenen (!) en had daar zelfs destijds een boek over geschreven, dat pas na zijn dood posthuum was uitgegeven door zijn zoon, vanwege het dreigende gevaar van de Inquisitie. Bovendien beschikte deze persoon blijkbaar over dezelfde "talenten" als ondergetekende, zoals bijvoorbeeld goed kunnen tekenen. Later bleek dat ik dit specifieke talent ook in andere levens had bezeten. Wellicht dus niet alleen een genetische basis? Denk in dit verband bijvoorbeeld aan Mozart, die op zijn 8e levensjaar al een fraaie symfonie componeerde. Het lijkt aannemelijk dat hier"meegenomen" talenten of ervaringen uit een vorig leven wellicht nog bij hem werden versterkt door de genetische erfenis en het vroege muzikale onderricht van zijn vader.

Wat me opviel was dat ook bij aanverwante personen uit het leven van mijn "voorganger" overeenkomsten te bespeuren waren met mijn huidige verwanten, zoals bijvoorbeeld het leeftijdsverschil van 17 jaar met zijn echtgenote. Voornamen van personen die hetzelfde waren, etc. Ik besloot mijn overleden vader aan de andere zijde daarover informatie te vragen. Hij antwoordde dat ik veel levens had gehad, dat hij ging zoeken naar informatie en dat het EVP-onderzoek zo wel "lekker" ging. Verder zou hij komen met "bewijzen" van reincarnatie!

"je hebt veel levens! je vader zoeken! gaat lekker!"

"dat kun je horen! de hele geschiedenis!"

"zal komen met die bewijzen!"

Na een paar dagen antwoordde hij ineens dat hij het "daarboven" gevonden had en ontdekt had dat ik best wel lang op aarde was geweest, m.a.w. vele levens had gehad! Bovendien vertelde hij dat ik met die kennis daarover meer kon begrijpen...

"jongen, ik heb daarboven gevonden!"

"jij hier best wel lang op aarde!"

"met dat weten kan jij begrijpen!" 

Tevens vertelde hij iets interessants: "leven is werken met dezelfden, we verruilen de tijd", m.a.w. in elk leven ontmoet je blijkbaar "dezelfden", alleen in een andere tijd (?)

"leven is werken met dezelfden, we verruilen de tijd!"

Daarna noemde hij een aantal namen, die betrekking hadden op mijn vorige levens. En vermeldde erbij: "graaf maar door verleden!", hetgeen ik natuurlijk ook direkt deed...

graaf maar door verleden!

Wat me bij een van die namen direkt opviel was dat het een volledige "anagram" was van de naam der astronoom, die ik het eerste had vernomen. Er vielen meer zaken op. Zo had deze persoon met de anagram-naam dezelfde geboortedag en -maand als ik. Hij was 47 jaar geworden, na hem kwam iemand die in 1874 was geboren en daarna ikzelf weer, van 1947. Op een of andere manier was het getal 47 of 74 om en om gebruikt. Bij de persoon vůůr mij kwamen ook weer diezelfde geboortedag en maand voor, alleen omgedraaid (sterf- en geboortedag en maand). Ook de 3e en 4e persoon vůůr mij hadden precies dezelfde geboortedag en maand. Bovendien waren van al deze personen de initialen en geboortenaam steeds hetzelfde...

Ook nu weer bleek na enig speurwerk dat er sprake was van exact hetzelfde handschrift, hetzelfde karakter, dezelfde interesses en talenten (ook van deze personen ontdekte ik dat ze goed konden tekenen). Interessant was bovendien dat de 2 personen, voorafgaand aan mijn huidige leven, ook veel met Egypte te maken hadden gehad. De een was zelfs Egyptoloog geweest (ook ik studeerde Egyptologie!). Notabene had ik voor mijn 9e verjaardag aan mijn ouders een dik Egyptologisch boek als cadeau gevraagd, dat geschreven was door deze Egyptoloog! Een verborgen herinnering blijkbaar aan het feit dat ik het in mijn vorige leven zelf had geschreven...!

Welk "normaal" kind vraagt er nu voor zijn 9e verjaardag een dikke Egyptologische pil? Kortom allemaal aanwijzingen, dat er iets meer aan de hand was dan toeval alleen. Na het lezen van hun biografieŽn vielen er trouwens steeds meer dingen op hun plaats, zoals verborgen, vage herinneringen en voorkeuren, interesses voor bepaalde zaken. Zelfs het uiterlijk van deze personen, voor zover ik dat kon terugvinden, was hetzelfde als mijn uiterlijk. Op portretten van een aantal van hen zag ik dezelfde gekrulde haarbos, dezelfde neus, ogen, kin, etc.

Dat laatste constateerden we ook bij Leon Stam, waarvan we aan de stemmen ook namen uit vorige levens vroegen. In minstens ťťn daarvan moeten we elkaar ook gekend hebben. We kregen een naam door die we weer opzochten en er bleek van deze persoon nog een grafsteen met beeltenis te bestaan. Ook dit portret, dat met grote zorgvuldigheid was gebeeldhouwd en dus een goede gelijkenis moet zijn geweest, leek als twee druppels water op Leon. Zelfde neus, kin, voorhoofd en haartype. In die periode kregen Leon en ik ook steeds op een andere wijze informatie over eventuele vorige levens (zie daarvoor ook hoofdstuk 9: EVP en ITC)
 

 

Het heeft er dus alle schijn van dat men, zoals mijn vader vertelde, steeds weer dezelfde personen in het leven tegenkomt, die men al ontmoet heeft in vorige levens. Bij navraag bleek dat ik mijn vrouw Jolanda al in drie levens kende.

In ťťn daarvan heette ze trouwens" toevalligerwijze"ook "Yolanthe". Mijn vader gaf ook over haar veel informatie. Zo noemde hij de naam van haar vader in een vorig leven en toen ik vroeg waar deze begraven was, kreeg ik de naam van een plaats door en de ligging van diens grafzerk.

Het komt ook voor dat familieleden of bekenden uit een van mijn "vorige levens" zich melden. Zo zei blijkbaar een "broer" uit een vorig leven (terwijl ik enig kind ben): "Hans, je hebt een broer boven!"
 


En soms meldt zich iemand met een naam, die ik niet ken, en die zegt: "ik kom ook uit vorig leven!"

"Hans, je hebt een broer boven!"

"ik kom ook uit vorig leven!"

 

   


Op basis van dit soort EVP-reincarnatieonderzoek lijkt het waarschijnlijk dat we in een aantal levens mogelijk hetzelfde uiterlijk behouden, evenals hetzelfde karakter. Bovendien wellicht ook dezelfde personen als verwanten of bekenden. Alleen de omstandigheden zijn telkens anders... Ook lijkt het erop dat men uiteindelijk dit "Rad van Wedergeboortes" kan beŽindigen. Mijn vader vertelde mij op een gegeven moment het volgende:

"jij bent nu in je laatste leven!"

"je kan nu de hemel verkrijgen."

"de laatste puzzel!"

Daarmee zou dit een bevestiging zijn van het Boeddhistische geloof, wat zegt dat men op een bepaald moment die eeuwige opeenvolging van reincarnaties, waarin wij als mensen "gevangen" zitten, kunnen "ontsnappen". Wie zal het zeggen? De stemmen?

Het reincarnatie-onderzoek van Dr.Walter Semkiw

De Amerikaanse medicus dr. Walter Semkiw is directeur van de International Association of Regression Research and Therapies (IARRT). Hij gaf in juni 2003 een lezing op het eerste Nederlandse wereldcongres over reincarnatie en regressietherapie. In 2006 schreef hij een boek over zijn uitermate interessante reincarnatieonderzoek: "Born Again", waarin hij een groot aantal gevallen van klaarblijkelijke reincarnaties beschrijft. Via regressietherapie, via mediums, maar ook via helderziendheid, kregen een aantal personen de namen door van een vorig leven. Bij vergelijking van hun huidige portretfoto's met foto's of portretten van die bewuste reincarnatie-voorgangers, bleek een uitermate sterke overeenkomst te bestaan (zie bijvoorbeeld rechts op de foto). Niet alleen qua uiterlijk, maar ook qua persoonlijkheid, geboortedata en "opnieuw ontmoette verwanten" ("reunited soul groups") bleek er veel bewijsmateriaal te vinden voor de reincarnatietheorie. Ook werden in enkele gevallen dezelfde littekens geconstateerd, die de "voorganger" had opgelopen tijdens diens leven. De resultaten van Semkiw's onderzoek lijken dus sterk op de bevindingen van Prof. Ian Stevenson.

Deze opmerkelijke onderzoeksresultaten lopen vrijwel synchroon met mijn eigen reincarnatie-onderzoek d.m.v. het EVP-verschijnsel (zie hiervoor). Blijkbaar veranderen we nauwelijks van uiterlijk, persoonlijkheid en gedrag in de elkaar opvolgende levens... Dr.Semkiw schreef nog een boek over hetzelfde onderwerp: "Return of the revolutionaries, the case for Reincarnation ans Soul Groups United". Interessant is een der bestudeerde reincarnatiegevallen: de terugkeer van de bekende Laurel en Hardy in twee jonge cabaretiers, die een opmerkelijke gelijkenis vertonen van gezicht, karakter en getalenteerdheid. Concluderend uit diverse reincarnatiegevallen lijkt het er sterk op dat men blijkbaar ook weer dezelfde mensen kan tegenkomen in volgende levens ("soul groups"). Dergelijke portret- en persoonlijkheidsgelijkenissen vormen een steeds groter aanvullend bewijs voor het reincarnatieverschijnsel. Ook via EVP-informatie kan men veel te weten komen over eventuele vorige levens, zoals uit mijn eigen onderzoek is gebleken. De indirekte bewijzen daarvoor zijn dan portretten, handschriften, geboortedata, persoonlijkheidsanalyses, etc. Dit reincarnatieonderzoek versterkt op zichzelf weer de bewijskrachtigheid van het EVP-verschijnsel!
 

 


 

 

© Hans Kennis