Hoofdstuk 10  ________________________________________________________________________


EVP en de wetenschap

Op 12 juni 1959 constateerde Friedrich Jürgenson voor het eerst het EVP-verschijnsel op zijn bandrecorders, dus inmiddels zo'n 50 jaar geleden! Men zou mogen verwachten dat een dergelijke belangrijke claim een aantal wetenschappelijke onderzoeken zou hebben getriggerd. Niets is echter minder waar....de wetenschap is op dit gebied de grote stille afwezige... Bij mijn weten zijn er in al die tijd slechts 6 wetenschappelijke onderzoeken geweest, die notabene allemaal paranormale stemmen registreerden onder strikte wetenschappelijke condities! En daarna werd het steeds stiller rond dit verschijnsel.... Gelukkig gingen "wordwide" honderden experimentators, zij het op individuele basis, toch verder met het onderzoek naar deze wonderbaarlijke stemmen.

 

Het eerste wetenschappelijke onderzoek naar EVP dateert van juli 1964. Parapsycholoog Prof.dr.Hans Bender van de Duitse Freiburg Universiteit lanceerde een aantal experimenten met Jürgenson in het Deutschen Institut für Feldphysik, samen met een aantal wetenschappers en technici. Dit resulteerde in positieve resultaten in de vorm van EVP-stemmen.

Een tweede onderzoek vond plaats in oktober 1965 en werd wederom met Jürgenson uitgevoerd door de fysicus dr.B.Heim en ir.W.Schott. Ook deze testen waren succesvol.

In mei 1970 vond onder leiding van Prof.Bender, psycholoog dr.J.Keil en ir.N.Lemke een 3e onderzoek met Jürgenson plaats, dit keer met nog betere apparatuur. Ook hier werden paranormale EVP-stemmen geregistreerd, die niet natuurkundig konden worden verklaard.


In het Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie, Jahrg.12/4 (1971) schreven Prof.Bender en Ir.Sotscheck resp. twee artikelen: "Zur Analyse aussergewöhnlicher Stimmphänomene auf Tonband" en "Über Möglichkeiten der Erkennung von Sprachlauten", gevolgd in 1971 (Jahrg.13/4) door een artikel van ir.U.Timm: "Vorschlag einer modifizierten Versuchsanordnung zur Verifikation unerklärlicher Tonbandeinspielungen".

De conclusie van Prof.Bender in zijn"summary"bij dit artikel luidde: "The analysis of extraordinary voice-phenomena on tape-recordings. Pilot studies on the 'play-back-phenomena'of Friedrich Jürgenson: Since 1959 the Swedish painter and filmproducer Friedrich Jürgenson reported extraordinary voice-phenomena on tape; he was the first to expose such findings. Het interpretes these voices as 'messages from the dead'. As an initial approach the Freiburg Institute in 1964 made an exploratory experiment to determine whether the voice-phenomena were normally explainable or evidence of paranormal effects. A second examination with better technical equipment in May 1970 made the paranormal hypothesis of the origin of the voice-phenomena highly probable. The analysis of the sounds with visisble-speech-diagramms proved to be very helpful for the objective documentation of the supposed meaning".

Jürgenson schreef over zijn eigen ervaringen met deze stemmen in 1964 zijn boek in het Zweeds "Rösterna från Rymden" ("Stemmen uit het heelal"), dat in 1967 in het Duits werd vertaald: "Sprechfunk mit Verstorbenen". Na Jürgenson nam de volgende grote EVP-pionier, de psycholoog Konstantin Raudive, in Duitsland ca 300.000 EVP-stemmen op. Hij publiceerde in 1968 het boek "Unhörbares wird hörbar, Auf den Spuren einer Geisterwelt", gevolgd in 1971 door "Breakthrough - An amazing experiment in Electronic Communication with the Dead".
 

In 1973 kwam zijn boek "Überleben wir den Tod? - Neue Experimente mit dem Stimmenphänomen" uit.

Na de verschijning van "Breakthrough" ging Raudive naar Engeland, waar een aantal gecontroleerde experimenten o.l.v. psycholoog Peter Bander (Cambridge University) plaatsvonden, onder toezicht van bandrecorderexperts.

Ir. Ken Attwood (chief engineer) verklaarde na afloop: "Ik heb alles gedaan dat in mijn vermogen lag om het mysterie van de stemmen te breken, echter zonder succes en hetzelfde geldt voor de andere aanwezige technici. Ik denk dat we moeten leren ze te accepteren". Andere testen met Raudive werden gehouden in een "Radio-frequency-screened-laboratory";

Onder strikt gecontroleerde condities werd het z.g. "Luxemburg-effekt" opgeheven, d.w.z. het op de band eventueel opvangen van draaggolf-modulaties door ongelijkmatige reflecties in de ionosfeer. Ook onder deze condities werden EVP-stemmen opgenomen.

In het rapport daarover van fysicus Ir. P.Hale stond: "bij de verkregen resultaten gebeurde iets dat ik niet kan verklaren in normale natuurkundige termen" (boek van P.Bander: "Carry on Talking", Colin Smythe 1972)

 


Pas recentelijk in 2001 (30 jaar na het onderzoek van Prof. H.Bender !) werd er een 6e wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door de psycholoog dr.Imants Baruss. Hij schrijft hierover in the Journal of Scientific Exploration, Vol.15/3 (2001): "Failure to replicate Electronic Voice Phenomon". De titel is overigens in tegenspraak met de bevindingen. Baruss schrijft in zijn summary namelijk: "While there are some apparent voices upon playback, none of these is sufficiently distinctive of merit being considered anomalous". Ook Baruss nam onmiskenbaar spiritistisch te verklaren stemmen op, maar gebruikte als uitgangspunt voor zijn onderzoek merkwaardig genoeg de "radio-microfoon-methode", die wetenschappelijk gezien multi-interpretabel is. De zuivere microfoon-methode (die ikzelf altijd gebruikt heb), waarbij geen radiofragmenten uit de ether kunnen worden opgenomen is nog altijd de beste bewijskrachtige techniek (zoals Baruss had moeten weten). Uiteindelijk liet hij in het midden of de opgenomen stemmen paranormaal waren of slechts radiofragmenten (een soort van tevoren ingebouwde escape- route naar mijn idee om zijn baan als psycholoog veilig te stellen).

Vanaf 1973 ben ik zelf gestart met experimenten op dit gebied. In de loop der tijd heb ik meerdere keren geprobeerd wetenschappers en parapsychologen voor dit verschijnsel te interesseren, in de hoop een groot onderzoek naar EVP op te starten, maar helaas... men had er geen belangstelling voor! Reeds in 1975 zijn mijn onderzoeksresultaten in boekvorm verschenen: "Paranormale Stemmen" (uitgeverij Fidessa, Bussum), dat tevens een gedeeltelijke vertaling van de boeken van Konstantin Raudive bevatte. Na 35 jaar onderzoek wil ik mijn nieuwe en recente onderzoeksresultaten op deze website publiceren en tevens in de vorm van een nieuw boek, dat eerdaags van mijn hand verschijnt.

Ik begrijp heel goed dat alles wat ik heb waargenomen, gehoord en geanalyseerd op de lezer zal overkomen als een soort sciencefiction-verhaal, maar datzelfde zullen mensen hebben meegemaakt die voor het eerst in hun leven een vliegtuig, een auto, elektrisch licht, televisie, telefoon, etc. hoorden en zagen. In dat opzicht geldt nog steeds: "the sky is the limit!" Ik kan echter voor 100% garanderen dat dit het verhaal is van een uiterst integere wetenschapper, die nergens de onderzoeksresultaten heeft willen aandikken of mooier maken. Ik ben géén zwever, fantast of sensatiezoeker, maar een uiterst kritische en objectieve onderzoeker.

Het is wel zo dat mijn waarnemingen alleen voor mijzelf bewijskrachtig zijn en als zodanig niet een formeel wetenschappelijk bewijs vormen, omdat het niet onder zuiver gecontroleerde "laboratorium"-omstandigheden en met meerdere wetenschappers en getuigen heeft plaatsgevonden. Dat geef ik absoluut toe, maar met mijn onderzoek wil ik dan ook uitsluitend een aanzet geven voor wetenschappers of geinteresseerden om dit verschijnsel zelf verder te bestuderen. Het enige wat ik ermee wil bereiken is andere wetenschappers hiermee aan te sporen dezelfde experimenten te ondernemen, zodat ze mijns inziens ongetwijfeld tot dezelfde conclusies en waarnemingen kunnen komen, die ik hier beschreven heb.

Ik vind het nog steeds onbegrijpelijk en uiterst "onwetenschappelijk" te noemen dat de wetenschap dit EVP-verschijnsel nu 50 jaar "op de plank" heeft laten liggen en volledig heeft genegeerd om wat voor duistere redenen dan ook! Dat terwijl EVP ons voor het eerst in de geschiedenis objectief registreerbaar en herhaalbaar feitenmateriaal kan bieden over een van de belangrijkste vragen der mensheid: "wie zijn wij en wat doen we hier in deze kosmos?"

Eigenlijk zouden er op basis van EVP-onderzoek instituten moeten bestaan, die in eerste instantie mensen zouden kunnen helpen met hun emotionele vragen betreffende het overlijden van een geliefde en in tweede instantie meer wetenschappelijke kennis zouden kunnen opbouwen over mededelingen betreffende het wel en wee en de werking van onze kosmos (een soort "meerdimensionaal" onderzoek, dat tot nu toe uitsluitend werd gedaan door de theoretische Fysica, denk daarbij bijvoorbeeld aan de "Stringtheorie"; dat ons heelal uit meerdere dimensies kan bestaan).

EVP en religie

Stel dat er in de toekomst z.g. "EVP-instituten" zouden komen, dan voorzie ik wel problemen met religieuze instellingen en opvattingen. Maar de hele geschiedenis van de wetenschap wordt nu eenmaal gekenmerkt door diverse botsingen met "geloofsinstellingen". Galilei werd nog in 1633 voor de Inquisitie-rechtbank gesleept vanwege zijn astronomische ontdekkingen, die niet strookten met de Bijbel! En wat te denken van Charles Darwin? Nog steeds mag op sommige scholen de "evolutieleer" niet onderwezen worden... Om van de ontdekkingen der palaeontologie aan de hand van gevonden fossielen maar te zwijgen...

Daarentegen ondergraaft de wetenschap steeds meer traditionele, op basis van uitsluitend "overlevering" en niet op "feiten"gebaseerde denkwijzen. Zo is de opvatting dat God het heelal in 6 dagen schiep vervangen (en alom wetenschappelijk aanvaard) door een astronomisch berekende tijdsspanne van 13 à 14 miljard jaar. Ook is inmiddels bewezen dat de mens van de aap afstamt en niet van een"rib"... Wetenschappers gaan steeds meer inzien dat het Christendom in veel opzichten een afgeleide lijkt te zijn van het oud-Egyptische geloof (zie Lisa Bargeman-The Egyptian Origins of Christianity) m.n. het monotheïsme van farao Akhnaton, diens gekopieerde "zonnehymne", de Osiris en Isis-mythe en het feit dat alle farao's zich "sa Re" ("Zoon van God") noemden.

Zelf heb ik Egyptologie gestudeerd en kwam zo tot het inzicht dat deze grote kultuur het leven in het hiernamaals het allerbelangrijkste vond. Van jongs af aan spaarde men voor zijn kostbaar uitgevoerde "graf". De gehele oud-Egyptische beschaving was geënt op het "dodenrijk". Men kende zelfs plattegronden van het hiernamaals, zoals het "Boek der Twee Wegen van Rosetau", een soort kosmografische afbeelding van het "koninkrijk van Osiris, ook genoemd Rosetau" ("hiernamaals"). De Egyptenaren kenden de"velden van Earu" in het hiernamaals, waar alles er ongeveer uitzag als op aarde, alleen mooier en grootser. Dit was de hemelse "bovenwereld", een soort paradijs van overvloed. Maar ze kenden in het hiernamaals ook de "onderwereld", vol spelonken, holen en gangen, waar alles veel aardser en gevaarlijker was. De plattegrond laat de reis (vol hindernissen) zien, die de overledene kan maken door het heelal, eerst langs een waterweg door het "binnenste heelal" en daarna terug door het "buitenste heelal" (de 2 wegen). Tussen beide wegen in lag een meer van "vuur", waar verdoemden verteerden nadat hun hart was "gewogen" op een weegschaal. Maar in dat meer konden ze ook "regenereren". Dit meer van"vlammen of vuur" doet overigens weer sterk denken aan het "vagevuur" en de "hel" uit het Christendom.

Blijkbaar wisten de Egyptenaren dat veel in het hiernamaals gebaseerd was op "gedachtenvormen" en daarom gaven ze hun doden (die als"mummie" hun lichaam en gelijkenis symbolisch moesten blijven behouden) de meest geliefde en kostbare materiële bezittingen uit hun leven mee (denk aan de grafschatten van Toetanchamon), zodat ze die "als gedachte" konden meenemen naar het hiernamaals en daar weer opnieuw"gebruiken".

Zo liet farao Djoser (3e dyn.) onder de allereerste echte grafpiramide een soort paleisje in duurzame steen uithouwen en voorzien van geglazuurde tegels, terwijl zijn paleis op aarde bestond uit minder duurzame materialen. Farao Khufu of Cheops (4e dyn.) liet voor zijn reis naar het hiernamaals het grootste duurzame monument allertijden bouwen (zelfs in onze moderne tijd niet te evenaren): zijn grote piramide te Gizeh, waarin hij speciaal voor zijn "ziel" 4 gangetjes liet uithouwen (van 20 x 20 cm doorsnede!), waarlangs zijn geest op een symbolische wijze naar de sterrenhemel, die andere dimensie, kon gaan.

Hoe de oude Egyptenaren aan al die wijsheden kwamen is onbekend. Helaas werd de grote bibliotheek van Alexandrië geheel verbrand en verwoest, zodat we hierover geen oude geschriften kunnen raadplegen. Wel is een passage uit het "Boek der Poorten" interessant . Dit was een der Egyptische "dodenboeken", die over de poorten van het hiernamaals handelde). Het gaat om een offerformule, waarin wordt gezegd: "degene die de doden echt offers brengt is degene die de"stemmen"en de"woorden"hoort van hen die"zijn" (Book of Gates III-96). Hadden zij contact ("stemmen") met overledenen?

Na de teloorgang van de oud-Egyptische beschaving en hun wijsheden ging ook voor het Christendom een belangrijke stroming verloren, die gebaseerd was op oude wijsheid ("gnosis"="kennis", "inzicht"). Bij het concilie van Nicaea in 325 werd het "Gnosticisme" verboden en in de daaropvolgende eeuwen de mond op wrede wijze gesnoerd. Alles met betrekking tot het hiernamaals, zoals contact met overledenen, werd verketterd... Waarom? Uit angst voor het onbekende, uit angst dat de "waarheid" misschien anders was?

Ik hoop van ganzer harte dat niet weer hetzelfde gebeurt met het EVP-verschijnsel en dat er over nog eens 50 jaar wederom geen enkele wetenschappelijke vooruitgang op dit gebied is geboekt.... (maar het zou me niets verbazen!) Dat zou echter heel jammer zijn, want men vergeet dan ook even voor het gemak dat men vanuit die andere dimensie het blijkbaar wel belangrijk vindt om contact met ons te zoeken.....!

Ik denk trouwens zelf dat we niet eens hoeven wachten op het "oordeel" van de wetenschap of religie. Het ultieme bewijs voor EVP en het voortbestaan van het leven na de dood zou mijns inziens op een veel praktischer manier geleverd kunnen worden via een z.g. "shortcut". Een shortcut zou bijvoorbeeld een juridische zaak kunnen zijn, waarbij aan de hand van EVP de naam van de dader door het overleden slachtoffer is genoemd en vervolgens met DNA-bewijs definitief is bewezen. Ik denk persoonlijk dat dergelijke mogelijkheden ruimschoots bij EVP-onderzoeken voorhanden zijn.

Dergelijke "shortcuts" zijn er ook geweest bij belangrijke ontdekkingen der mensheid als bijvoorbeeld de ontdekking van het "licht" (gloeilamp) of een "vliegtuig", "radio", "TV", "telefoon", etc. Ik kan me voorstellen dat vóórdat dergelijke "praktische bewijzen" direkt "aantoonbaar" waren, de wetenschap ook vol vooroordelen, ongeloof en de daarmee gepaard gaande "debunkers" zou zijn geweest!

De debunkers "debunked"

Het verschijnsel EVP heeft in de 50 jaar dat het nu bekend is uiteraard veel kritiek over zich heengekregen.Toch ligt de verhouding "positieve reacties" van wetenschappers in vergelijking met "negatieve reacties"ongeveer op 90/10%. Dat is merkwaardig gezien de immense claim die het EVP-verschijnsel legt op ons algemeen aanvaarde wereldbeeld. Door de bevindingen van de theoretische Fysica en met name de Quantum Fysica is dit wereldbeeld al langzamerhand binnen het wetenschappelijke establishment aan het veranderen, maar desalniettemin is de weerstand tegen alles wat bijvoorbeeld met parapsychologie te maken heeft immens, bevooroordeeld en onterecht.

De meeste 21e eeuwse wetenschappers staan ook nog eens absoluut negatief tegenover de filosofie van bijvoorbeeld het "spiritisme". In de 19e eeuw was dit totaal anders en men zou zich kunnen afvragen in hoeverre de hedendaagse wetenschap wordt beinvloed door hun"materialistische broodheren"en zich navenant steeds meer met uitsluitend materialistische zaken mogen bezighouden. "Vrijdenkers" worden in onze huidige wetenschap steeds meer met de nek aangekeken, geridiculariseerd en "verketterd". Kortom een dubieuze ontwikkeling...Temeer omdat het "spiritisme", dat als een soort "geloof" door wetenschappers wordt weggehoond, sinds 50 jaar door het EVP-verschijnsel langzamerhand binnen de grenzen van empirische reproduceerbaarheid wordt getrokken en het oude "geloof" blijkbaar kan worden omgezet in wetenschappelijk te bewijzen"feitenmateriaal".

Dit EVP-fenomeen werd aanvankelijk fel bekritiseerd en ik wil nu al deze wetenschappelijke kritieken op een rijtje zetten, onder de loupe leggen en de wetenschappelijke validiteit daarvan analyseren. Daarbij is een gradatie in orde van belangrijkheid in deze kritieken aangebracht. Uitgegaan is van onder wetenschappelijk gecontroleerde omstandigheden gemaakte microfoonopnames.

 1. "Totale negering"; in de afgelopen 50 jaar is duidelijk geworden dat deze "negering" de algemene tendens binnen wetenschappelijke kringen en instituten is. Een absoluut "zwaktebod" van de moderne wetenschap, omdat een dergelijke houding niet bepaald wetenschappelijk te noemen is. De uitspraak: "Onderzoek alles en behoudt het goede" is blijkbaar aangepast als: "Onderzoek alleen bepaalde zaken en behoudt het goede"... Deze houding kan duiden op aprioristische en/of religieuze opvattingen en zo'n pre-attitude gaat natuurlijk niet samen met wetenschappelijke objectiviteit. Aan de andere kant toont het ook weer aan dat men het EVP-verschijnsel blijkbaar niet wetenschappelijk kan "wegverklaren", aangezien er anders wel diverse tegen-experimenten waren uitgevoerd teneinde het verschijnsel met de grond gelijk te maken.
   

 2. "Het kan gewoon niet", "bedrog"of "het is onzin"-uitspraken. Aan deze debunkers is blijkbaar voorbij gegaan dat een grote groep wetenschappers zich al 50 jaar met dit verschijnsel bezig houdt en ook overtuigd is van de echtheid van het verschijnsel. Dit toont al direkt aan dat deze "debunkers pur sang" hoegenaamd niets weten of willen weten omtrent het EVP-verschijnsel. Dus kunnen dergelijke "projectie"-uitspraken direkt als "onzin" de prullenbak in.
   

 3. "Pareidolie", "apophenia", "Rorschach-audio"(J.Banks), "hoorbare theeblaadjes"("subliminal tealeaves"); E.Smith ontvouwt deze alternatieve hypothese in het Journal of the Society for Psychical Research Vol.46, 1972: "Zoals een helderziende op theeblaadjes staart totdat beelden voor zijn innerlijk oog verschijnen, zo denk ik dat Raudive en zijn collega's net zo lang ingespannen luisteren naar de ruisende geluiden op hun banden totdat zij in stemmen veranderen", aldus Smith. Ook deze hypothese berust op ondeskundigheid, aangezien dit geen rekening houdt met de objectieve "zichtbare"spectrografische registraties van EVP-stemmen en met auditieve EVP-stemmen van A en B-kwaliteit, die uitstekend tot goed te verstaan zijn voor een ieder. En dat heeft helemaal niets met "Rorschach" of "theeblaadjes" te maken! Bovendien zijn er door Prof. H.Bender en ir.J.Sotscheck luistertesten gehouden m.b.t. de EVP-stemmen van Jürgenson. De percentages verstaanbaarheid lagen bij de proefpersonen significant op ca 62% "goed verstaanbaar" (Bender 1973). Ook Raudive hield luistertesten, waarbij de deelnemers (wetenschappers en studenten) eveneens significante percentages behaalden van 70-100%.

  Prof.H.Bender achtte deze tegenhypothese (3) op basis van luistertesten en objectieve spectrografische analyse als "uitgesloten"(Z.f.P.1970/71). Dus ook deze tegenhypothese kan wat betreft de duidelijke A/B-stemmen de prullenbak in.
   

 4. "Onbewuste buiksprekerij" ("subliminal ventriloquism"), "onbewust fluisteren" van de deelnemers; dit werd in het verleden door vele wetenschappers getest bij Jürgenson en Raudive d.m.v. meerdere bandrecorders tegelijk, keelmicrofoons, etc. Ook deze tegenhypothese werd door Prof.Bender en talrijke andere controlerende wetenschappers als "uitgesloten" beschouwd. Het lijkt bovendien niet waarschijnlijk dat alle EVP-experimentators over dit talent van "buiksprekerij" zouden beschikken!
   

 5. "Radio-fragmenten" en "inductiebeinvloeding" van de microfoon; Nu komen de wat meer "houtsnijdende" kritieken aan het bod.

  Ir. Jürgen Graff van Telefunken, stelde het z.g. "ducting effect" als verklaring voor het EVP-verschijnsel voor. Dit houdt in dat er soms vreemde effekten kunnen ontstaan als er in de ionosfeer kleine "ducts" ofwel "kanaaltjes" ontstaan, die fragmenten van radio- of TV-uitzendingen duizenden kilometers kunnen verplaatsen. Ook kunnen onder bepaalde omstandigheden metalen voorwerpen als inductor gaan werken van radio-uitzendingen.

  Voor de experimentele sessies met Jürgenson werd door het onderzoeksteam van Prof. Bender de testruimte onderzocht op het voorkomen van radio- en zendergolven, telkens met een negatief resultaat. Ir.Lemke achtte deze tegenhypothese als verklaring voor EVP volledig uitgesloten. Ook werden met Raudive in Engeland opnames gemaakt in een "radio-frequency-screened-laboratory", waar ook gewoon EVP-stemmen werden geregistreerd (Bander-Hale 1972). Nog recentelijk werden dergelijke testen ondernomen in een "double screened room"door A.MacRea (JSPR 2005). W.b. gecontroleerde microfoonopnames in "Faraday-ruimtes" is dus ook deze tegenhypothese verworpen.

  Ook wanneer er een duidelijke dialoog met de EVP-stemmen wordt geregistreerd en er duidelijke antwoorden op vragen worden gegeven, gaat deze kritiek niet op.
   

 6. "Onterechte auditieve patroonherkenning door versterking en filtering van white noise", theorie van Michael Shermes (Scientific American, april 2005), David Federlein en Terrence Hines (C.Todd-The Skeptic's Dictionary 2003): door het versterken van de noise ("white noise") en de filtering daarvan kunnen klanken ontstaan die lijken op menselijke stemmen door een toevallige combinatie van fragmentarische klanken. Vervolgens kunnen die geinterpreteerd worden d.m.v. onterechte patroonherkenning en verwachtingspatronen. Dit wordt ook wel VTE ("Verbal Transformation Effect") genoemd.

  Blijkbaar is bij de bedenkers van deze tegenhypothese van EVP niet bekend dat er met deze methode zeer duidelijke EVP-stemmen en hele lange zinnen kunnen worden geregistreerd, van z.g. A-kwaliteit, met een onmiskenbaar responsief karakter.

  Zij geven logische, goed verstaanbare antwoorden op vragen en informatie, die later gecheckt kan worden en juist blijkt te zijn. De verkregen resultaten met deze techniek zijn niet weg te redeneren als "toevallige, auditieve patroonherkenningen". Bovendien blijven de mannen-, vrouwen- en kinderstemmen als zodanig absoluut herkenbaar en consistent qua intonatie, ritme en identiteit. Het zijn dus beslist geen "toevallige" geluiden! Blijkbaar hebben de bedenkers van deze theorie nooit echt vragen gesteld aan deze "at random" geluiden, want dan zouden ze weleens vreemd hebben kunnen opkijken! Op basis van mijn jarenlange, zeer objectieve persoonlijke en kritische ervaringen met de DNG-methode kan ik deze theorie van auditive onterechte patroonherkenning absoluut verwerpen.

  Een andere psychologische verklaring was de theorie van Prof. Michael Persinger van het "Consciousness Research Laboratory" in Ontario. Hij heeft een theorie dat electromagnetische velden de hersenen van proefpersonen hallucinatoir kunnen beinvloeden. Er zouden zich bij deze sterke velden gevoelens van angst kunnen voordoen, evenals een gevoel dat er iemand onzichtbaar "aanwezig" is (onderzoek 2002). Voor EVP gaat deze theorie echter niet op omdat deze duidelijk verstaanbare en objectief, herhaalbaar te beluisteren stemmen absoluut niet "hallucinatoir" zijn!
   

 7. "Psychokinetische gedachtenflarden van het onderbewustzijn", de "super-psi-hypothese"; deze laatste theorie wordt door een aantal parapsychologen voorgestaan (o.a. Prof.Bender, Prof. Brendan McGann, etc.). Daar tegenover staat de mening van andere parapsychologen en vrijwel alle EVP-experimentators van de afgelopen 50 jaar. Totdat de limieten van het paranormale verschijnsel "psychokinese" (PK) exact bekend zijn, blijft deze hypothese nog in de lucht hangen. Dat wil echter nog niet zeggen dat daarmee de spiritistische hypothese geblokkeerd kan worden (hetgeen veel wetenschappers graag zouden willen, omdat blijkbaar de "survival-theorie" moeilijker is te aanvaarden). Het zou immers ook zo kunnen zijn dat het psychokinetische, paranormale vermogen van de menselijke geest ook na het overlijden behouden blijft en aldus "stemmen" vanaf de andere kant zou kunnen produceren, m.a.w. het een sluit het ander absoluut niet uit!

  Bovendien is een psychokinetische beinvloeding van electromagnetische analoge of digitale systemen door de "levende" mens nog lang niet bewezen. De "gedachtenfoto's" van Ted Serios, Louis Darget, Prof. Fukurai zijn niet onomstotelijk aangetoond in het verleden. Wel psychokinetische beinvloeding van objecten (dobbelstenen bijvoorbeeld, bewezen door onderzoek Prof. Rhine). Ook bij gedachtenfoto's geldt nog steeds dat de spiritistische hypothese niet uitgesloten kan worden.

  De spiritistische hypothese wordt door vrijwel alle EVP-experimentators aangetoond aan de hand van auditieve interpretatie van duidelijke EVP-stemmen van A/B-kwaliteit, eventueel aangevuld met objectieve spectrografische analyse. Opmerkelijk is dat vrijwel al deze EVP-onderzoekers, inclusief Jürgenson, dr.Raudive, Prof.Senkowkski, etc., na hun vele experimenten persoonlijk overtuigd raakten van de spiritistische hypothese. Niemand herkent zijn eigen zogenaamd "psychokinetisch geregistreerde normale, alledaagse gedachten", zoals:" ik moet met de auto naar de garage", "ik moet nog boodschappen doen", etc. Daarentegen hebben vrijwel alle geregistreerde EVP-stemmen betrekking op het hiernamaals en zijn afkomstig van overleden familieleden, bekenden, die dan ook nog eens dingen vertellen die de experimentators niet weten... Ook bij sceptische EVP-onderzoekers komen merkwaardig genoeg deze spiritistisch te interpreteren mededelingen voor (ook bij dr.Baruss, 2000). Bij hen zou je mogen verwachten dat zij hele andere stemmen krijgen...

  Ook de steeds meer met EVP-verschijnselen gepaard gaande ITC-fenomenen, zijn niet te verklaren d.m.v. psychokinese alleen. Psychokinese is immers een uiterst zeldzaam verschijnsel binnen de parapsychologie (dr.L.Rhine-Mind over Matter-Psychokinesis, 1970) Vooral ook de combinatie van veronderstelde psychokinese met helderziende vermogens als precognitie is wetenschappelijk niet haalbaar volgens het "eenvoudigheidsprincipe". Men kan moeilijk veronderstellen dat de inmiddels duizenden EVP-experimentators worldwide allemaal zouden beschikken over deze zeldzame paranormale begaafdheid van gecombineerde psychokinese met helderziendheid!

  In het verleden werd de "super-psi-hypothese" bedacht om af te zijn van verregaande parapsychologische claims m.b.t. "cross-correspondences" bij spiritistische mediums. Deze bestonden uit het doorgeven (door een "geest") van bepaalde zinsfragmenten uit boeken, die de bewuste mediums niet kenden. Een aantal keren werd een zin uit een voor het medium onbekend boek (in het Latijn bijvoorbeeld) aangevuld door de een ander medium met de volgende zin uit het boek. Dit als bewijs voor een voortbestaan na de dood. Sluwe wetenschappers kwamen echter met de "super-psi-hypothese", waarbij ze de mediums ongekende helderziende vermogens toedichtten, zodat ze een onbekend boek in de boekenkast van een overleden parapsycholoog (Myers) "helderziend" konden openen, een bepaalde bladzijde konden opzoeken en een tekst met de volgende regel konden aanvullen...! Daarmee dus het "eenvoudigheidsprincipe" van de wetenschap aan hun laars lappend! Ditzelfde principe wil men nu blijkbaar bij het EVP-verschijnsel gebruiken om maar niet de "survival"-hypothese te hoeven erkennen...

  Een ander punt dat in dit verband vaak wordt aangehaald is dat Jürgenson en Raudive bij de interpretatie van hun EVP-stemmen zinnetjes in gecombineerd Lets, Russisch, Zweeds, Duits, Engels, etc. kregen. Dat zou er dan op duiden dat het gedachtenflarden zouden zijn uit hun onderbewustzijn, omdat ze deze talen kenden (zie ook hoofdstuk Xenoglossie). Zelf heb ik nooit dat soort zinnetjes in meerdere talen geconstateerd en ik kreeg vaak de indruk bij Jürgenson en Raudive dat ze, wanneer ze de zinnetjes niet goed begrepen, daar maar een "mengelmoesje" van talen van maakten. Zelf constateer ik vaak zinnetjes in een soort "bargoens"(dus niet in andere talen), die ik vervolgens direkt doorspoel omdat hier geen zinnige uitspraken uit te destilleren zijn. Het lijkt erop dat dit "probeersels" van de andere kant zijn, een soort verkeerd "intunen". Ook dit "xenoglossie"-verschijnsel duidt er m.i. niet op dat het gedachtenflarden van de experimentator zijn.

  Een enkele keer zijn er stemmen geregistreerd, waarvan de experimentator dacht dat het gedachten waren van nog levende personen (AA-EVP News Journal Spring 2001). Prof. Senkowski schrijft hierover:"Een paar keer heb ik geobserveerd dat de naam of mogelijk ook de stem van een nog levende persoon, 450 km verderop, werd opgenomen. Er schijnt een geval in Italië te zijn geconstateerd waarbij een EVP-experimentator de gedachten van iemand, die aan een ver gevorderd stadium van "absentisme" leed, wist op te vangen". Ook deze constateringen kunnen echter spiritistisch worden uitgelegd: wellicht is er bij dit soort gevallen sprake van "uittredingen" (z.g. OBE's). Zelf heb ik slechts één keer de stem opgenomen van iemand die tussen "leven en dood" zweefde, m.a.w. aan het "uittreden" was. Het ging om een goede vriendin van ons, die in coma lag en de volgende dag stierf (zie hoofdstuk Identiteitsbewijzen).
   

Mijn conclusie is dat alle tot dusver aangevoerde wetenschappelijke kritieken m.b.t. EVP geen hout snijden en alleen objectieve (dus geen subjectieve aprioristische) bestudering van dit verschijnsel uiteindelijk tot het besef kan leiden dat hier sprake is van een contact met de volgende dimensie (na dit leven)...
 EVP en het onderbewustzijn

Tijdens mijn 35 jaar onderzoek naar EVP-verschijnselen heb ik uitvoerig de "psychokinetische theorie" met betrekking tot dit verschijnsel getest en daarbij heb ik niet één keer kunnen constateren dat er herkenbare "gedachtenflarden" te horen waren bij mijn opnames, hetgeen men toch zou mogen verwachten als men deze theorie, die door een aantal parapsychologen wordt gehanteerd als verklaring van het EVP-fenomeen, zou moeten geloven. Daarentegen hebben alle EVP-stemmen een duidelijk ik-vreemd karakter, zijn absoluut niet te herkennen als eigen gedachten en worden er vaak zeer verrassende, onverwachte en de experimentator soms niet bekende antwoorden op vragen gegeven. Ook bij vrijwel alle EVP-onderzoekers is in de 50-jarige geschiedenis van het fenomeen nooit een dergelijke relatie met het dagelijkse bewustzijn of onderbewustzijn geconstateerd en zijn ze vrijwel allemaal overtuigd geraakt van het spiritistische karakter van deze stemmen. Dit is een belangrijk punt voor de spiritistische hypothese!

Uitermate interessant zijn EVP-mededelingen waarbij duidelijk sprake is van vergissingen, die de experimentator zelf nooit zou maken. Dergelijke voorvallen wijzen duidelijk in de richting van zelfstandige, los van de experimentator staande bewustzijnsgebieden. In mijn onderzoek kon ik dit soort voorvallen een aantal keren bespeuren en naast de talrijke identiteitsbewijzen vormde dit voor mij een dwingend bewijs voor een individueel voortbestaan na de lichamelijke dood.

Zo lijkt het erop dat ik zelfs soms verkeerd verstaan werd, een fout die het (onder)bewustzijn nooit zou maken. Ik wil daarvan enige voorbeelden geven. Vaak stelde ik gerichte vragen met als doel om achter de identiteit van deze stemmen-entiteiten te komen en ze te testen op hun parate kennis en inzichten in onze leefwereld. Zo vroeg ik eens, bij wijze van een rekensommetje: "Hoeveel is vijf maal zeven?", waarna het antwoord luidde: "tien!" In eerste instantie begreep ik dat niet, maar toen ik de band terugspoelde, hoorde ik dat mijn "zeven" wat onduidelijk was uitgesproken en kon men ook (als buitenstaander) gemakkelijk "twee" hebben verstaan. Blijkbaar had een zelfstandige entiteit mijn vraag gewoon verkeerd verstaan, een fout die het onderbewustzijn vrijwel niet zou kunnen maken, zeker niet het onderbewustzijn van een geconcentreerde experimentator!

Hoeveel is vijf maal zeven?...."tien!"

Een andere interessante dialoog met mijn beide overleden ouders speelde zich af toen hun kleindochter naar Amersfoort verhuisde. Ik vroeg mijn vader: "Waar woont Carlijn?", waarna het voor mij vreemde antwoord "Bussum" werd gegeven. Ik weet niet waarom hij dit zei, wellicht omdat hij zelf vroeger in Bussum had gewoond (?) Direkt daarna was echter de stem van mijn moeder te horen, die hem corrigeerde: "Amersfoort beter!" Toen ik vroeg: "Wie zei er nu Bussum?", antwoordde mijn vader op nogal humoristische wijze: "je vader! Je vader schudt zijn haren!" Blijkbaar kan men zich dus ook in het hiernamaals vergissen en wellicht soms minder geconcentreerd zijn...

Waar woont Carlijn?..."Bussum".

Amersfoort beter!

Wie zei er nu Bussum? ...je vader! Je vader schudt zijn haren!

Dergelijke vergissingen zijn absoluut niet verklaarbaar met de psychokinetische, z.g. "animistische hypothese", tenzij men zich in allerlei vreemde bochten wringt, maar dat mag weer niet van het universele "eenvoudigheidsprincipe" in de wetenschap!

  

 

© Hans Kennis