Hoofdstuk 14  ________________________________________________________________________


De Digital Noise Generating - methode (DNG)

In 2005 ontwikkelde Hans Kennis een "Digital Noise Generating" opnametechniek voor EVP-verschijnselen, waarbij langere dialogen en "gesprekken" met de stemmen mogelijk zijn. Deze opnametechniek die gebruik maakt van z.g. "stochastische resonantie", biedt veel meer mogelijkheden dan het vroegere EVP-onderzoek, waar slechts incidenteel stemmen doorkwamen.

Het was Friedrich Jurgenson die al in een vroeg stadium van onderzoek naar bandstemmen ontdekte dat stemmen veel beter doorkwamen en afgeluisterd konden worden wanneer er een draaggolf ("noise") werd aangeboden tijdens de opname. Ook ikzelf merkte in 1973 dat met oudere typen bandrecorders betere EVP-resultaten te bereiken waren, waarschijnlijk omdat deze oudere bandrecorders geen ruisonderdrukking hadden.

Een nieuwe verklaringsmogelijkheid hiervoor kwam een aantal jaren geleden. In de V.S. deed Prof. Bart Kosko recentelijk veel onderzoek naar het verschijnsel "stochastische resonantie". Stochastisch betekent een willekeurig, random proces. Zeer zwakke geluidssignalen kunnen door botsing met willekeurige, toevalsmatige noise-deeltjes (zwakke of zware ruistonen) zo gaan resoneren dat de amplitude of intensiteit van deze zwakke signalen dusdanig wordt verhoogd dat ze boven de noise uitstijgen. Na wegfiltering van de noisetonen d.m.v. een digitaal computerprogramma als b.v. Adobe Audition, blijft dan een veel beter hoorbaar geluidssignaal over. Door stochastische resonantie wordt het zwakke signaal net over de hoorbaarheidsgrens getild en is dan beter verstaanbaar.

De theorie achter stochastische resonantie bij EVP-verschijnselen zou kunnen zijn dat deze "stemmen" als zeer zwakke geluidssignalen altijd al om ons heen zijn, maar door ons over het algemeen zwakke menselijk gehoor niet kunnen worden gehoord. Pas bij het laten resoneren van die signalen met een zware noise of ruis worden deze onhoorbare stemmen na filtering beter hoorbaar. Daarmee zou het EVP-verschijnsel deels een akoestisch te interpreteren verschijnsel kunnen zijn.

Deze akoestische theorie verklaart overigens niet de hele goede en duidelijke "A-stemmen", die een specifieke "energiebundeling" lijken te zijn. Aangezien deze A-stemmen statistisch gezien in verhouding het minst voorkomen en B- en C-stemmen het meest, kan de akoestische theorie toch wel overeind blijven.

Met de interessante stochastische resonantie-theorie begon ik begin 2005 te experimenteren en ontdekte al snel dat er goed verstaanbare EVP-stemmen ontstonden tijdens digitale microfoonopnames wanneer ik met mijn toetsenbord heen en weer schoof. Blijkbaar waren deze aangeboden "noise-tonen" (schuifgeluiden) van belang bij het krijgen van goede EVP-stemmen. Na digitale wegfiltering van de noise bleven als residu goed verstaanbare stemmen over.

Aangezien het daarbij gaat om het digitaal genereren van noise-geluiden, noemde ik deze door mij ontwikkelde methode: Digital Noise Generating (DNG-methode). DNG biedt de mogelijkheid om over lange periodes een rechtstreekse duidelijke dialoog met de stemmen op te bouwen, waarbij om de 2 of 3 seconden redelijk, tot goed verstaanbare EVP-stemmen te horen zijn. Hiermee kunnen zelfs hele lange zinnen worden afgeluisterd. Om een voorbeeld te geven van zo'n lange zin (om de paar seconden een zinnetje):

"Wil je praten met mij? Je zegt het maar! Een betere stem kun je zo niet hebben, je praat op aarde!"

Het merkwaardige is dat tijdens de microfoonopnames deze schuifgeluiden absoluut niet op menselijke stemmen lijken, maar alleen bij het afluisteren van de opname (play-back) te herkennen zijn als duidelijke mannen-, vrouwen- of kinderstemmen! Na verdere filtering, versterking en vertraging zijn het dan redelijk tot goed verstaanbare stemmen geworden, die onmiskenbaar reageren op vragen van de experimentator. Met andere woorden: in duidelijke interactie treden met de experimentator. Dit laatste aspect is heel belangrijk en daarom kunnen deze EVP-stemmen dan ook absoluut niet worden weggeredeneerd als toevallige geluidsfragmenten uit de ether, inductie-effecten, etc.

Omdat het erop lijkt dat het EVP-verschijnsel deels van akoestische aard is, heb ik de DNG-techniek steeds meer proberen te perfectioneren door z.g. fijnafstemming, zowel op het gebied van de aangeboden noise-tonen als de verdere filtering.

Sinds een aantal jaren gebruik ik voor digitale microfoonopnames met de PC het programma "Adobe Audition" of "Cool Edit". Daarbij experimenteer ik met een z.g. "Digital Noise Generator", waarbij ik 4 verschillende microfoons gebruik, die tegelijkertijd opnemen. Elk van de microfoons bestrijkt een bepaald frequentiegebied (hoge tonen, middengebied en lage tonen) Daarmee probeer ik ze zoveel mogelijk de verschillende frequentiegebieden van de menselijke stem (20 Hz-8000 Hz) te laten overlappen. Naar believe kan ik dan een of meerdere microfoons in- of uitschakelen. Een der microfoons is bij wijze van experiment geplaatst in een lange koperen buis of hoorn en daarmee zijn door specifieke resonantie goede EVP-stemmen te genereren.

Verder gebruik ik een soort houten "klankkastje", waarop ik met diverse voorwerpen (dopjes) zachte schuifgeluiden maak. De lengte van het aangeboden "schuifgeluid" bepaalt dan tegelijk de lengte van de gesproken EVP-zin. Men moet deze stukjes schuifgeluid echter niet te lang maken, omdat anders de EVP-zinnen ook te lang worden en er meerdere entiteiten door elkaar gaan praten. Het is zaak om de juiste lengte-verhouding van deze aangeboden schuifgeluiden proefondervindelijk te bepalen.

DNG Filtertechniek

Het opgenomen ruwe geluidsmateriaal sla ik eerst op (belangrijk!) en dat filter ik dan weer als volgt: Ik gebruik daarbij Adobe Audition en zal de 9 stappen van digitale filtering en versterking uitleggen (zie foto). Hiermee kan men een EVP-stem goed van de achtergrondsruis losmaken en zwakke passages uit de zin apart versterken, totdat de stem overal eenzelfde geluidsniveau bereikt (zoals ook bij normale menselijke stemmen).

stap 1: de oorspronkelijke opname van een EVP-stem. Deze is heel zwak en ligt in de achtergrondsruis. versterk de gehele zin als volgt: in linker menu: amplitude-amplify/fade-amplification 20dB-OK.

stap 2: de grafische frequentieband (groen) is nu hoger geworden, maar de achtergrondsruis is nu ook versterkt.

stap 3: selecteer nu helemaal rechts (waar géén schuifgeluiden meer in zitten), met de rechter muisknop een klein stukje en ga als volg te werk: in linker menu: noise reduction-capture profile-select entire profile-OK.

stap 4: nu is de stem los van de ruisachtergrond, maar nog te zwak. Herhaal: amplitude-amplify/fade-amplification 10dB-OK.

stap 5: de versterkte stem is nu beter te beluisteren. Het is nu zaak om alle frequentiepieken op ongeveer dezelfde hoogte te krijgen.

stap 6: dit doen we door met de rechter muisknop de lage grafische pieken stuk voor stuk te selecteren. vervolgens weer: amplitude-amplify/fade-amplification 5dB-OK.

stap 7: net zolang tot ze allemaal op gelijke hoogte ongeveer liggen.

stap 8: tenslotte kan men nog de zachte beginruis eruithalen: ruis selecteren en dan weer: noise reduction-capture profile-select entire profile-OK.

stap 9: de stem, die oorspronkelijk slecht verstaanbaar was, is nu redelijk tot goed verstaanbaar.

Soms willen critici doen geloven dat men hiermee de stemmen "manipuleert", maar dat is klinkklare onzin. Ook bij de normale bestaande telefoontechniek wordt gebruik gemaakt van versterking en filtering, hetgeen goed te merken is bij b.v. transatlantische telefoongesprekken, waarbij de stemmen zelfs luider zijn dan onze eigen stem. De bovengenoemde filtertechniek werd ook wel gebruik om bijvoorbeeld krasgeluiden of ruis uit oude grammofoonplaten met muziek of gesproken woord te verwijderen. De muziek en woorden bleven daarbij goed intact en veel beter te beluisteren. Het is wel zo dat met deze techniek stemmen soms "beschadigd" kunnen worden door het weghalen van bepaalde frequenties. Daarom moet men altijd de oorspronkelijke opname opslaan, zodat deze ook nog op een andere manier gefilterd kan worden.


  

 

© Hans Kennis