Hoofdstuk 15  ________________________________________________________________________


Fraude bij enkele ITC-gevallen

We komen nu bij een zwarte bladzijde in de geschiedenis van EVP en vooral ITC. Helaas moet ik hier enkele zeer dubieuze en frauduleuze gevallen behandelen, die sinds ca 1977 het licht zagen en die het echte wetenschappelijke onderzoek naar EVP ernstig hebben geschaad!

De geschiedenis der parapsychologie wordt over het algemeen wel gekenmerkt door dit soort marginale fraudegevallen, die blijkbaar ontstaan door overijverige mediums, paragnosten, psychokineten en zweverige pseudowetenschappers, die door hun manipulaties serieus wetenschappelijk onderzoek hinderen en in de weg staan. Zo werd ook op volkomen onwetenschappelijke en frauduleuze wijze het belangrijke erfgoed van Jürgenson en Raudive, n.l. de ontdekking van EVP, bezoedeld. Daarmee werd het echte wetenschappelijke onderzoek naar EVP-verschijnselen voor jaren teruggedraaid, ten gevolge van het feit dat de rest van de wetenschappelijke wereld EVP en ITC daardoor niet meer serieus nam!

Men kan zich afvragen wat mensen beweegt, bij wie in eerste instantie authentieke paranormale verschijnselen worden geconstateerd, om op een gegeven moment te gaan "faken" en "fraude" te gaan plegen? Vinden zij het fijn om "interessant" te worden bevonden door de wetenschap en gaan ze, wanneer hun paranormale vermogens beginnen af te nemen, dan maar door met frauduleuze handelingen? In de gehele geschiedenis van de parapsychologie en het spiritisme komen dit soort irritante vormen van bedrog voor bij aanvankelijk terdege als "paranormaal begaafd" bewezen paragnosten, mediums en psychokineten. Helaas hebben ze daarmee niet in de gaten dat ze de parapsychologie enorm schaden, de enige wetenschap die hen wil bestuderen. Als gevolg daarvan springen alle debunkers van deze controversiële paranormale verschijnselen direkt in de ontstane bres door te roepen: zie je wel, allemaal bedrog! Maar slechts in deze gevallen hebben zij dan gelijk! Zo wordt het wetenschappelijk interessante kind met het badwater weggespoeld door de acties van onverantwoordelijke, zelfzuchtige types....

Zo moesten deze parapsychologische uitwassen uiteindelijk ook bij EVP en ITC-verschijnselen worden geconstateerd. Ted Serios zal wellicht aanvankelijk ook echte ITC-verschijnselen hebben vertoond, althans volgens de oprechte mening van Prof. Jule Eisenbud, die jaren onderzoek met hem deed. Maar op een gegeven moment ging hij de zaak faken met zijn "gismo", een soort houdertje waarin hij waarschijnlijk als een ware goochelaar een fotootje van een bepaald object had gestopt. Dit is nooit echt bewezen, maar sommige van zijn foto's liegen er niet om. Wanneer een z.g. "gedachtenfoto" exact tot in de kleinste details lijkt op een echte foto van een bepaald object (zoals het schilderij in het museum van Chicago, zie hoofdstuk 9), dan kan men er vrijwel zeker van zijn dat hier bedrog is gepleegd, want bij eventuele "echte" gedachtenfoto's mag men verwachten dat ze door "herinnering" iets afwijken en vervormd zijn...

Zo ook bij andere ITC-verschijnselen, die vanaf ca 1980 in toenemende mate werden geconstateerd o.a. bij de DuitserAdolf Homes en het echtpaar Harsch-Fischbach uit Luxemburg. Achteraf kan men op grond van duidelijk feiten- en bewijsmateriaal aantonen dat het hier om fraudegevallen gaat van grote en ongekende omvang...

William O'Neil en de Spiricom

Het begon allemaal in 1971 in de V.S. met ir.George Meek, de oprichter van de Metascience Foundation, die geinteresseerd raakte in EVP. Hij vond deze EVP-stemmen echter te zwak om te horen en verstaan. Daarom was hij op zoek naar apparatuur om dit stemmencontact te verbeteren. In 1977 ontmoette Meek een paranormaal begaafd medium, William (Bill) O'Neil. Deze was ingenieur en zendamateur. William zou in contact staan met een geest genaamd "Doc Nick", die hem aanwijzingen gaf omtrent een communicatie-apparaat, dat niet gebaseerd was op "white noise", maarop bepaalde radiofrequenties. In de daarop volgende periode bouwde William 4 apparaten (de z.g. "Spiricoms Mark I-IV").

Op 27 oktober 1977 kwam hiermee voor het eerst een stem door van ene Dr.George Jeffries Müller. Deze beweerde in 1967 te zijn overleden en professor en ingenieur te zijn geweest. Müller adviseerde om zijn overlijdensverklaring op te zoeken en gaf zelfs zijn "social security"nummer. Alles bleek te kloppen en er werden diverse foto's van hem teruggevonden. Zijn stem kwam echter door alsof het een gewoon telefoongesprek betrof, zonder alle specifieke karakteristieken van EVP-stemmen, zoals snelle ritmes en eigenaardige intonaties. Wel klonk het allemaal een beetje "robotachtig" en "spooky", maar dit was te wijten aan de speciale opnametechniek die William gebruikte. Als men deze Spiricom-stemmen met de computer filtert en versnelt, blijken het normale menselijke stemmen te zijn die in een normaal tempo praten... Een voorbeeld van deze "robotachtige" stem van Doc Müller vóór en na filtering:

"that's much better right there, William. Do you understand William?

Na filtering is het "spooky karakter van de stem verdwenen en blijkt het een gewone menselijke stem te zijn,

Gefilterde versie van dezelfde stem.

Op zich had dit de ontdekking van de eeuw kunnen worden, maar toen deze stemmen van "Müller" na 5 jaar aan wetenschappelijk gecontroleerde testcondities moesten voldoen, hielden ze "ineens" op! Was hier sprake van bedrog? Het lijkt er veel op dat een andere zendamateur in het "complot" zat, die William steeds antwoord gaf op zijn vragen, waarschijnlijk buiten het medeweten van George Meek om. Daardoor begon ikzelf op een gegeven moment grote vraagtekens te zetten achter deze "Spiricom-stemmen". Ze leken totaal niet op EVP-stemmen en vertoonden ook niet de gebruikelijke inhoudelijke informaties van EVP-stemmen. Het ging vaak over techniek of over profane zaken als "worteltjes bij het eten"...

Een ander punt van argwaan bij mij was dat deze stemmen van Doc Müller pas in 1982 door George Meek op een persconferentie werden gepresenteerd als een "enorme en belangrijke ontdekking", terwijl op dat moment de stemmen via de Spiricom al waren opgehouden en deze zogenaamde Dr.Müller nooit meer via dit apparaat heeft gesproken. Eind 1981 was het "contact" met deze Doc al zogenaamd afgebroken. De wetenschappelijke reproduceerbaarheid was dus totaal nihil en niemand kon meer constateren of deze ooit opgenomen stemmen paranormaal waren of "normaal" gefaked.

De Amerikaanse parapsycholoog Scott Rogo vermoedde ook fraude en schreef hierover in 1986: "Ze gebruikten vaak een wijze van uitdrukken die precies overeenkwam met de eigenaardigheden in het spraakgebruik van William O'Neil zelf. Dat leek behoorlijk verdacht. Ik was dan ook onaangenaam verrast, toen George Meek mij bekende dat hij in al die jaren dat hij met William had gewerkt niet één keer de stemmen via de Spiricom had horen opnemen. O'Neil maakte altijd zijn opnames alleen!"

Zo bleek er ook maar één klein fotootje te bestaan van een "opnamesessie" met William O'Neil achter zijn Spiricom en was er geen sprake van onder gecontroleerde condities of met getuigen opgenomen stemmen. Uit onderzoek van de opnames in het Bell-laboratorium kwam de conclusie:"vervalsingen" en Terrence Peterson veronderstelde in zijn artikel "Spiricom or Spiricon?" (Fate 1987) dat er gebruik was gemaakt van óf een stemsynthesizer óf een stemvibrator, die mensen gebruiken na een operatie aan de stembanden of strottenhoofd. Ook na het vrijgeven van de technische informatie van de Spiricom heeft nooit iemand deze continue stemmenverschijnselen van William O'Neil op een dergelijk apparaat kunnen reproduceren.

Of William O'Neil en George Meek te goeder trouw waren is onbekend. Wellicht hield William iedereen voor de gek en stopte met dit "contact", toen Meek een persconferentie wilde geven. Misschien uit angst dat zijn fraude werd ontdekt? Maar het zou ook kunnen zijn dat zij beiden werden misleid door een andere zendamateur, die er lol in had om hen voor de gek te houden, of wellicht hielden zij zichzelf voor de gek.

Merkwaardig is dat George Meek op 27 januari 1994 ineens een "telefoontje uit het hiernamaals" kreeg van zijn in april 1990 overleden vrouw Jeanette. Het was zogenaamd Konstantin Raudive, die hem belde en hem de groeten deed van Jeanette Meek... en dit alles met een normale menselijke, duidelijke en rustig sprekende stem! Als overledenen hiertoe in staat zouden zijn om met deze kwaliteit via de normale telefoon te kunnen spreken, waarom zouden ze dan al die moeite doen om slecht verstaanbare EVP-stemmen te produceren...??! En bovendien...waarom zijn dit soort perfecte paranormale "telefoongesprekken" niet op grote schaal reproduceerbaar, zoals EVP dat wel is!? Ze werden opgenomen door personen als George Meek, Mark Macy, die aangaven dat ze zelf niet paranormaal of mediamiek begaafd waren. Alleen personen, die een nauw contact hadden met het echtpaar Harsch-Fischbach, kregen deze dubieuze telefoontjes...Dat geeft te denken!

Als men goed naar deze telefoonopname luistert, dan hoort men dat de "imitator" van Raudive heel duidelijk en langzaam spreekt en...adem haalt!! Bovendien spreekt hij in smetteloos Engels (zonder Duits accent)... Ik vermoed dan ook zonder enige twijfel dat George Meek het slachtoffer is geworden van zowel de "aardse manipulaties" van William O'Neil als van het echtpaar Harsch-Fischbach (hun frauduleuze foto-montages en fake-stemmetjes behandel ik verderop). Het lijkt er sterk op dat zij via de telefoon een aantal mensen belden met zogenaamde "stemmen uit het hiernamaals", die net als levende mensen "ademden" en duidelijk spraken. Aangezien deze "ademende" en rustig, duidelijk sprekende stemmen nooit en te nimmer bij EVP-stemmen zijn geconstateerd, geeft dit te denken!

Dat wil niet zeggen dat alle paranormale fenomenen van "telefoon-stemmen" op fraude zouden berusten. Zelf heb ik in mijn 35 jarige studie van EVP ook een paar keer échte paranormale telefoonstemmetjes gehoord en die kenmerkten zich door dezelfde karakteristieke intonaties en ritmes als de overige EVP-stemmen, niet te vergelijken met de perfecte en ademhalende telefoonstemmen van die zogenaamde Raudive. Bovendien waren de telefoonstemmen die ikzelf registreerde alleen te horen wanneer ik de hoorn opnam om een nummer te bellen en nooit wanneer ik zelf gebeld werd.

Aangezien George Meek altijd een goede band met zijn overleden vrouw Jeanette heeft gehad, lijkt het mij niet waarschijnlijk dat hij zelf aan dit fake-hiernamaalstelefoontje van Raudive heeft meegewerkt, aangezien daarin wordt gerefereerd aan Jeanette. Wie zou er nou fraude willen plegen onder de naam van een overleden geliefde? Daarom denk ikzelf dat de goedgelovende George Meek het slachtoffer is geworden van minder scrupuleuze personen...

Het bewuste "telefoontje" dat George Meek op 27 januari 1994 kreeg van de "overleden Raudive" en wel een geval van bedrog moet zijn omdat de stem duidelijk "adem haalt". tekst: "This is Konstantin Raudive. George, my friend, at last we succeeded in contacting you. Jeanette is beside me and she wants to give you all her love. This is Konstantin Raudive. This is the first contact you get from us. I suppose that you can hear me?" William O'Neil zal met zijn Spiricom wel in z'n vuistje hebben gelachen om de goedgelovigheid van George Meek...

Op een gegeven moment zegt William tegen Doc Müller:"ten years ago, if someone told me that this was possible, I would have recommended that they be send to the "funny farm" (gekkenhuis), waarna Doc Müller antwoordt: "Well, perhaps you're right!"

(William): "...I would recommend that they be send tot the funny farm", (Doc Müller): "Well, perhaps you're right!" Verraadt William zichzelf met deze opmerking?

 

Adolf Homes en ITC

Na dit korte controversiële intermezzo van de Spiricom, besloot een andere EVP-onderzoeker, Adolf Homes uit Rivenich in Duitsland, om zich te gaan bemoeien met ITC. Waarschijnlijk kwam hij op het idee door de ITC-experimenten van de Duitser Klaus Schreiber, die sinds 1985 langs paranormale weg (psychokinetisch of spiritistisch) zichtbare beelden van zijn overleden dochter, 2 echtgenotes en ook andere bekenden en familieleden met de videocamera registreerde van een TV-monitor zonder antenne (zie ook hoofdstuk 9: EVP en ITC). Homes zal het boek over deze ITC-verschijnselen van Schreiber in 1987 hebben gelezen (R.Holbe: Bilder aus dem Reich der Toten, die paranormalen Experimente des Klaus Schreiber), want kort daarna begint hij met zijn eigen "experimenten". Hij plaatste een advertentie om in contact te komen met geinteresseerden op dat gebied en kreeg een reactie van de Duitser Fritz Malkhoff. Samen begonnen ze met experimenteren...

Omdat er na het stopzetten van het contact met Doc Müller in de V.S. een gat was gevallen, besloten zij hierop blijkbaar verder te borduren. Zo kregen ze in 1991, na het "herstellen" van het contact met "Doc Müller", diens "fotoportret" op de TV door. Als men goed kijkt dan ziet men dat deze z.g. geestenfoto een exakte, maar bijgewerkte kopie is van de bekende foto van Dr. Müller. Het lijkt er sterk op dat de foto van zijn gezicht is uitgeknipt en voor de videocamera gehouden is. De zwarte bril heeft blijkbaar ook iemand weggeknipt, maar men is daarbij vergeten dat de donkere reflectie van de bril op het gezicht gewoon is blijven zitten! Op zich is dit "contact-herstel" met Dr.Müller al twijfelachtig, omdat Meek en O'Neil dit niet meer voor elkaar kregen. De volgende stap, die Homes en Malkhoff in 1991 blijkbaar zetten, was een foto van de in 1987 overleden Friedrich Jürgenson uit een EVP-tijdschrift te knippen en die eveneens voor de videocamera heen en weer te bewegen.

Het gezicht van Jürgenson is op een haast kleuterschoolachtige manier uitgeknipt en met vreemde gekleurde bollen dansend voor de videocamera opgenomen, zogenaamd als ITC-beelden. Ook waren de foto's in kleur gemaakt, wat het fake-effect eigenlijk alleen maar versterkte.

De "uitgeknipte" beelden klopten als twee druppels water met een foto van Jürgenson die vlak daarvoor was geplaatst in het EVP-tijdschrift. De kleinste details, tot op de pukkels in zijn gezicht, kloppen met deze foto! De kin van Jürgenson is aan de linker onderkant iets teveel afgeknipt, hetgeen op alle foto's voorkomt. Ook de weelderig springende haarbos is op die manier "bijgeknipt". Aan deze zogenaamde ITC-opnames van Homes en Malkhoff is goed te zien dat er op een kinderlijke manier fraude is gepleegd. Van echte ITC-beelden mag men immers verwachten dat ze geen exacte kopieën van bestaande foto's zijn, maar dat de gezichten van geesten op z'n minst in verschillende richtingen kijken met verschillende perpectieven. En mocht het dan om z.g."gedachtenfoto's" gaan, dan mag men ook verwachten dat de beelden er iets anders uitzien door vertekening van de herinnering aan een bepaalde foto...

`

Het waren de kritische artikelen van o.a. de Braziliaanse en Spaanse EVP-onderzoekers Alexandre de Carvalho Borges, Alfonso Galeano en Jose Garrido, die deze z.g. ITC-foto's van Homes en het echtpaar Harsch-Fischbach kritisch onder de loupe namen en fraude veronderstelden. Ook recent nog ir.Gerhard Helzel (Psi im Altag 2007: Stimmen und Ihre Fälscher). De Amerikaanse en Duitse EVP-onderzoekers Bill Weisensale en F.Köberle uitten eveneens kritiek.

Met de door Homes geproduceerde z.g. "direkte stemmen"is er ook duidelijk van alles mis. Zijn "telefoonstemmen" werden door de Deutsche Telekom in 1996 gecontroleerd gedurende 2 maanden, waarbij er geen "paranormale gesprekken" konden worden geregistreerd door de telefoonmaatschappij. Wel "ontving" Homes er in die periode een aantal, volgens zijn zeggen...! Een ander belangrijk punt van kritiek is dat zijn opgenomen stemmen blijkbaar adempauzes hebben; zo hoort men ze regelmatig ademen! Tijdens een TV-interview met Tineke de Nooij (RTL, de Paranormale Wereld) kwam ineens "Raudive" door. Deze"paranormale"spreker hoort men diverse keren na een zinnetje adem halen....! Men mag echter aannemen dat men na het overlijden niet meer de beschikking heeft over longen en stembanden...

Bovendien hoort men dit ademen of deze adempauzes nooit en te nimmer bij echte EVP-stemmen! Ook een Engels-Amerikaans TV-team constateerde in 1994 bij Homes de duidelijke "adempauzes" van "Raudive". De Amerikaanse EVP-experimentator Bill Weisensale stelde: "de duidelijk hoorbare ademhalingsgeluiden van de spreker zijn een aanwijzing voor aardse manipulaties".

We laten nu een door het Nederlandse RTL-TV-team (Tineke de Nooij) bij Homes opgenomen stem van "Raudive" horen, waarbij 3 keer duidelijk te horen is dat hij ademhaalt:

registratie "ademhalende" stem van Raudive tijdens Nederlands TV-interview van Adolf Homes

Bij andere "direkte stemmen" van Homes is bovendien duidelijk te horen dat iemand zijn stem verdraait op een nogal kinderlijke manier:

z.g."direkte stemmen" van Adolf Homes

Naast deze ontegenzeggelijk gefraudeerde stemmenopnames en ITC-foto's zou Homes ook nog eens volkomen onwaarschijnlijk contact hebben gehad met belangrijke personen in het hiernamaals zoals Einstein, Paracelsus, Jezus (Pescator of "visser"), Nicolas Tesla, Werner von Braun, de ontdekkingsreiziger Richard Burton, en last but not least Jürgenson en Raudive zelf! Aangezien ikzelf nu 35 jaar kritisch EVP-onderzoek doe op volstrekt wetenschappelijke wijze, moet ik zeggen dat ik deze personen nog nooit als EVP-stem heb opgenomen!

 

Het Echtpaar Harsch-Fischbach

Dit Luxemburgse echtpaar maakte het helemaal te bont met hun overduidelijk trucages van ITC-foto's, vergelijkbaar met de fraude die in het begin der 20e eeuw veelal door z.g. "geestenfotografen" werd gepleegd. Daarnaast lieten ze een grote stoet van belangrijke personen en VIP's zogenaamd vanuit het hiernamaals dingen vertellen (via de radioluidspreker, telefoon of computer), die ze rechtstreeks en letterlijk hadden gekopieerd uit een aantal boeken. Zoals de uitspraken van de contactpersoon "Raudive"die exact zijn overgenomen uit een boek over het medium Arthur Ford. Opmerkingen van de geesten via de contactpersoon Salter over de theoretische natuurkunde, bleken letterlijk overgenomen uit het boek van Prof.Paul Davies: "God and the New Physics", pag.156. Uit het tijdschrift Nature werd een artikel van John Gribbin, pag.259, letterlijk overgenomen.

De stoet van door het echtpaar"gecontacteerde"bekende personen bestond o.a. uit: Jules Verne, Edison, Thomas Becket, Nelson Rockefeller, etc. Daar omheen werden op hol geslagen fantasierijke en volkomen ongeloofwaardige verhalen verzonnen. In 1986 richtten zij de C.E.T.L. ("Cercle d'Études sur la Transcommunication Luxembourg") op en organiseerden allerlei ITC-congressen. Aanvankelijk werden ze daarin gesteund door wetenschappers als Prof.Ernst Senkowski en de parapsycholoog dr.Theo Locher, die al deze te slecht gecontroleerde verschijnselen van het echtpaar en van Homes voor waar aannamen en het echtpaar nooit aan echte wetenschappelijk gecontroleerde testen onderworpen. Bovendien weigerden ze aan dergelijke wetenschappelijke testen mee te werken, hetgeen op zich al dubieus en "onbetrouwbaar" had moeten overkomen.

We zullen enkele stemmenvoorbeelden geven van het echtpaar Harsch, waarbij duidelijk te horen is dat de opnames "gefraudeerd" zijn. Een opname uit 1988 :

(Hier spreekt een vreemd duidelijk gefaked stemmetje)

Dan hoort men de z.g. contactpersoon, de "Techniker" zeggen:

"(Recorder)gerät ist eingeschaltet? (Harsch: das "CETLie" ist eingeschaltet), es arbeitet (H: es arbeitet), gut! genauer Zeit".

Hier spreekt zogenaamd Konstantin Raudive. Iedereen zal begrijpen dat het verschil met "normale" EVP-stemmen enorm en buiten proporties is. Duidelijk is te horen dat iemand hier heeft zitten "faken":

"Hier spricht Konstantin Raudive. Es ist einfacher für mich etwas durch zu geben dass vermütlich gedanklich festgelegt wurde".

Nu wat betreft de gefraudeerde ITC-foto's van het echtpaar. Blijkbaar zaten ook Homes en Malkhoff samen in hun "complot", want de teksten en ITC-beelden die zij kregen via de telefoon, computer of luidspreker sloten naadloos aan op die van Homes en consorten. Een voorbeeld daarvan: links op de foto (nr.1) is het gezicht van Anne Guigne te zien, een meisje dat in 1922 overleed en als ITC-beeld (helemaal links) bij Homes op de TV kwam. Het echtpaar kreeg de tweede (exact dezelfde) foto door via de computer...

Op de rechter zijde (nr.2) van de foto zien we een z.g. geestenfoto uit het hiernamaals van Rosemarie Stehl. Een deel van haar pasfoto is door het echtpaar scrupuleus geplakt (met Photoshop?) op een z.g. landschap uit het hiernamaals. Deze "ITC-foto van de andere zijde" werd aan haar echtgenoot gegeven nog vlak voor de verjaardag van de overleden vrouw. Duidelijk is dit een geval van bedrog! Zo ook de z.g. foto van Konstantin Raudive uit het dodenrijk, waarbij exact diens portret uit 1947 werd gebruikt. Op de ITC-foto is duidelijk te zien dat het om een exacte kopie van de foto gaat, inclusief de schaduw van de bril. Verder is hij waarschijnlijk met Photoshop bijgewerkt en van sterk contrast voorzien. Van een geest, en zeker van Raudive die EVP en het hiernamaals wilde bewijzen, mag men verwachten dat zijn gezicht spontaan in alle standen doorkomt en niet als een oude foto uit 1947...!

Ook schroomde het echtpaar Harsch niet om een foto van Thomas Edison in z'n jonge jaren uit te knippen en op een andere merkwaardige foto van een computerwinkel te plakken, waarschijnlijk uit een computertijdschrift. Dit onder het mom van: foto van de verjongde Edison in een soort "hemels laboratorium"! Ze sloegen in hun ruime fantasie helemaal op hol door een contact met Jules Verne te ensceneren en hem te laten vertellen dat hij in de hemel in een soort Indiase tempel woonde, temidden van zilveren meubels, fraaie fonteinen en mooie prinsessen. Zij lieten Jules Verne zogenaamd een ITC-foto via de computer sturen van deze hemelse tempel. Helaas voor hen bleek het om een bestaande Hindutempel te gaan, waarvan foto's in een tijdschrift hadden gestaan!

Andere "ITC-opnames" lieten beelden zien van "geesten" aan een soort rivier de Styx in het hiernamaals. Later
bleken deze foto's afkomstig te zijn uit een Nederlandse film "Bikini Story-Dutch Dream" uit 1985, gefilmd aan het strand van Zandvoort! Ook een computerfoto uit het blad Esotera nr.3, 1987, bleek tot in de kleinste details gebruikt voor een "ITC-beeld"van het echtpaar (zie foto's).
 

Het is achteraf onbegrijpelijk dat wetenschappers als Prof.Senkowski en dr.Theo Locher, die bij enkele opnames aanwezig waren, niet deze duidelijke fraude geconstateerd hebben.

Wel lanceerde Prof.Senkowski onder druk van de toenemende ontdekkingen van mogelijke fraude, in het Zeitschrift für Biophysik Vol.1, 1990, de theorie dat deze geconstateerde rechtstreekse kopieën uit tijdschriften, boeken en films, mogelijk "parallelle werkelijkheden" zouden zijn; een soort relatie tussen reeds bestaande beelden, foto's, etc. en transcommunicatieve mededelingen. Maar hij moest zelf toegeven in de laatste regel van dit artikel: "Of ons inzicht in het hiernamaals met deze herhalingen van aardse teksten en afbeeldingen gebaat is, kan betwijfeld worden".

Het echtpaar Harsch en Homes wilden op geen enkele wijze deelnemen aan echt gecontroleerde wetenschappelijk experimenten. Ook dit had de alarmbellen moeten laten rinkelen... Mede dankzij het boek, dat Prof.Senkowski in een veel te vroeg stadium over ITC publiceerde (in 1989, hij kende het echtpaar en Homes toen slechts 2 jaar), kon dit echtpaar jarenlang hun gang gaan en congressen organiseren onder de paraplu van pseudo-wetenschappelijke ondersteuning. Daarmee hebben ze helaas veel mensen op het verkeerde been gezet... Het is niet duidelijk of er überhaupt paranormale verschijnselen bij het echtpaar Harsch en Adolf Homes voorkwamen, maar aangezien een aantal stemmen en foto's duidelijk gemanipuleerd en helemaal gefaked zijn, moet men alle door hen geregistreerde verschijnselen als dubieus aan de kant schuiven.

Men moet op grond van de volgende geconstateerde aanwijzingen wel tot de conclusie komen dat hier sprake was van fraude en vervalsingen:

  1. de bij hen geregistreerde z.g. paranormale stemmen wijken sterk af van de karakteristieke ritmes en intonaties van EVP-stemmen en ook van in het verleden geconstateerde "direkte stemmen". Tevens is de inhoud der mededelingen totaal anders.

  2. hun vele ITC-beelden wijken af van echte ITC-opnames en lijken in elkaar gemonteerd te zijn met plaatjes uit tijdschriften, boeken en films. Zelfs de theorie van "gedachtenfoto's gaat hier niet op!

  3. de z.g. "uitspraken" van hun contactpersonen in het hiernamaals zijn letterlijk, regel voor regel, gehaald uit diverse boeken. Al deze aanwijzingen bij elkaar laten geen andere theorie toe voor deze verschijnselen bij CETL.

Duidelijk is hierdoor veel schade toegebracht aan het zorgvuldige onderzoekswerk van Jürgenson, Raudive en veel wel oprechte en integere EVP-onderzoekers!


 

 


 

 

© Hans Kennis